Forsiden

Høringssvar fra Bente LG

Dato: 22.02.2022

Nei til forlengelse av virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat!!

Nei til koronasertifikat/vaksinesertifikat/segregeringspass!!!

Innføring av vaksinesertifikat bryter bla med vår grunnlov, Nürnbergkodeksen og våre menneskerettigheter.

Det legger til rette for et samfunn preget av splittelse, hvor mennesker diskrimineres på grunnlag av sine personlige helsevalg, og blir dermed et segregeringspass.

Våre menneskerettigheter er ukrenkelige!

Frihet over egen kropp og liv!!!!!

Vår grunnlov og menneskerettighetene skal sikre at enhver person kan bestemme selv over eget liv og egen helse.

Koronasertifikat bryter bla med følgende lover/konvensjoner:

*Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem.

Grunnloven § 102, den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 17.

*Retten til religionsfrihet

Grunnloven § 16 første punktum, EMK artikkel 9 og SP artikkel 18.

*Retten til forsamlingsfrihet

Grunnloven § 101, EMK artikkel 11 og SP artikkel 21.

* Retten til bevegelsesfrihet

Grunnloven § 106 første ledd/andre ledd, EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 og i SP artikkel 12.

§254 Frihetsberøvelse

* Diskrimineringsvernet

Grunnloven § 98, EMK artikkel 14, SP artikkel 26 og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 2.

*Personvernforordningen, personopplysningsloven og helseregisterloven

* Likestillings- og diskrimineringsloven

* Arbeidsmiljøloven

«Grunnloven og menneskerettighetene setter med andre ord rammene for hvilke inngrep myndighetene kan gjøre overfor borgerne, også i en krisesituasjon.» (regjeringen.no)

I smittevernloven står det bla at:

«…smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.»

Den klare medisinskfaglige begrunnelsen synes å mangle når det kommer til mange av tiltakene som er innført, så dette handler ikke om helse, men om politikk.

FHI har tydelig uttalt at det ikke kan begrunnes medisinsk å innføre et koronasertifikat.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland sier at det «fra et smittevernsynspunkt er meningsløst, en koronavaksinert kan smitte andre, og advarer mot forskjellsbehandling av uvaksinerte.» (nrk.no)

Sitat fra folkehelseinstituttet: «Selv om vaksinerte har en lavere risiko enn uvaksinerte for å få koronainfeksjon, så vil også vaksinerte kunne bli smittet og spre smitte videre.» (FHI, «koronavaksine», oppdatert 18.02.22)

Det vil derfor ikke være noen medisinsk begrunnelse for å utestenge noen som ikke er vaksinert, og den såkalte «vaksinen» er dessuten ikke en vaksine (som skal hindre «smitte» ), men en mRNA gen-behandling.

Frivillig medvirkning er det jo heller ikke hvis det blir tvungen vaksinering/gen-behandling eller isolasjon/utestengning for dem uten gyldig vaksinesertifikat.

Departementet foreslår:

«en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.»

Dette bekrefter at det ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et «globalt» system som krever full overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser.

Vi har gått fra et slags demokrati (rettsstat) – til en «smittevernstat» hvor alt av lovverk inkludert vår Grunnlov, er satt til side, og Norge er nå på god vei til å bli et diktatur.

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.

Husk…… det er ingen skam å snu!!