Forsiden

Høringssvar fra Ecoteknologi AS

Dato: 23.02.2022

Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat

MITT NEI TIL FORLENGELSE BEGRUNNES MED:

Med hensyn til unntaksloven så ble den endret i skjerpende retning i 2020. Det nye er at regjeringen kan gjennomføre tiltak «ad hook» uten saksbehandling i Stortinget. En sikkerhetsventil i endringen er at det kreves kun 30% tilslutning i Storting for å oppheve bestående unntaksloven med umiddelbar virkning. I tillegg ønsket regjeringen 100 års hemmelighold av all dokumentasjon som fører til de virkemål den sittende regjering til enhver tid innfører. De fikk gjennomslag for 60 år hemmelighold (?). Videre at pressen og media SKAL formidle det som regjeringen ønsker med hensyn til å informere folket underveis i unntakstilstanden (jfr. Smittevernloven § 4-8. Massemedier – informasjonsplikt). De får kompensasjon for dette. Hvor mye, i hvilket omfang, hvordan dette skal formidles, eller om det kommer som et tillegg til eksisterende presse- og mediastøtte (per i dag ca. 6,5 milliarder til NRK, 850 millioner til TV2 og ca. 4,5 milliarder kroner til landsdekkende presse) utdypes ikke. Uten mulighet for innsyn virker det på meg som en carte blanche rekvisita slik at pressen og media tjener mer på å informere «mye og ofte» ettersom det utløser ekstra midler.

Vi ser nå i disse dager at selv med fullendte to doser med vaksiner pluss boosterdose, så blir mange smittet og smitter andre vaksinerte og uvaksinerte.

Fra FHI pr. 11. februar:

- ANTALL PERSONER VAKSINERT MED 1. DOSE 4 323 997

- ANTALL PERSONER VAKSINERT MED 2. DOSE 4 009 504

- ANDEL (%) 18 ÅR OG ELDRE VAKSINERT MED 1. DOSE 93,8 %

- ANDEL (%) 18 ÅR OG ELDRE VAKSINERT MED 2. DOSE 91,1 %

Videre er det påvist tusenvis av tilfeller av at Covid-19 vaksiner dessverre har destruktive og påvist i flere tilfeller drepende bivirkninger i seg selv. Omicron viruset har så svake bivirkninger, selv for uvaksinerte at å stenge ned samfunn pga denne er virkningsforhold ut av kontekst og i stedet skape forskjellsbehandling og splittelse mellom vaksinerte og uvaksinerte, til en slik grad at stat og regjering for lengst skulle ha grepet inn og fått en stopp på diskrimineringen, men de tiet. Det samme gjorde pressen og media.

Den norske stat, FHI, helsedirektoratet, pressen, media har kun fokus på smittetall, gjerne sett i sammenheng med antall testede pr dag, pr uke eller pr måned. Vi vet at hittil har det blitt gjennomført mer enn 5 millioner tester i Norge hvor noe over 100 000 har blitt (påvist med) Covid-19. Pressen, media og regjeringen har konstant i mer enn et 18 måneder nå benyttet en hersketeknisk formulering om «smittede», som om man er syk. «Påvist med» er et ikke-ord. Det er også svært få som er døde av eller med COVID-19 hittil på verdensbasis og spesielt i Norge. Samlet antall hittil ihht. Worldometer ser vi følgende tall pr. 12. februar 2022: påvist med Covid-19 er 410 478 432, antall døde er 5 827 042 og antall som har blitt friske er 330 517 508.

Videre er det på generelt grunnlag svært betenkelig at journalister ikke ser ut til å ha interesse av å gi samfunnet annet innsyn enn “smittet” og overlater folket til å måtte søke opp alternative informasjonskanaler land til land som viser en annen og mer balansert verdifullt innsyn. Bare ved å oppsøke WHO sine sider (WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data) Får man en mer nøyaktig innside informasjon som ikke står overens med det skrekkscenarioet som norske politikere og helsedirektøren overøser oss konstant hver dag. Hele tiden forandres deres uttalelser, “snart er det over” til “ny smittebølge på gang, nye innskrenkende tiltak” Antall døde av Covid-19 sammenlignet med summen av mennesker på jorden: 0,074 %. Det er 7,926 milliarder mennesker på jorden pr. 12 februar 2022. Til sammenligning døde det anslagsvis 50 millioner mennesker i verden under Spanskesyken (1918-1920). Det er også antydet tall helt opp mot 100 millioner, men jeg forholder meg her til skeptiske tall. Av en befolkning på ca. 1,8 milliarder mennesker den gang ga denne influensa-sykdommen, som visstnok gjorde store dødelige inngrep blant yngre mennesker, en dødsrate på 2,78 %. Det vil si at dagens COVID-19-pandemi er 38 ganger mindre dødelig enn Spanskesyken. Starten på den influensa-sykdommen er antatt å være i New York våren 1918, men utviklet seg i Europa. Til orientering var det pr. 10. april 2021 registrert 134 224 døde av influensa Worldwide og i Norge kun to-tre døde og null-0 innlagte på sykehus de siste 18 mnd. Unntaksloven av 27. mars 2020 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l[1]20192020/id2697885/?ch=1 ):

Nå foreslår dessverre regjeringen gjennom denne høringen at grønne “digitale” vaksinepass innføres ved å sette vaksinasjon som vilkår for tillatelser eller tjenester. Slike altovergripende tiltak, ikke bare fratar folk frihet, men skaper også todeling av folket i to diskriminerende klasser. Det har vi allerede sett nå siden november 2021 hvor vaksinerte med sterke formulering, og til dels som drapstrusler, skapt full splid til våre menneskerettigheter. Og myndighetene har tiet stille, det er dermed aksept for en offentlig diskriminering av egen befolkning. En slik «belønningspolitikk» er for meg å betrakte som tvang. «Dø av sult eller ta din vaksine, det er ditt valg», liksom.

Hele dette tiltaket sammen med unntaksloven er direkte brudd på den norske grunnlov samt FN’s menneskerettigheter.

Vaksinepass vil frata bevegelsesfrihet for de uvaksinerte, men også vaksinerte om de ikke tar påfyllsdoser regelmessig.

På hvilken måte kan de som er uvaksinerte være en trussel for den store gruppen? Hvis gruppen med uvaksinerte over tid går gjennom Covid-19 relatert sykdom, skulle statistikken tilsi at dødsraten blir svært liten. Deretter oppstår en flokkimmunitet. Når 2/3 av befolkningen er vaksinert, skulle en stor prosent av disse allerede være flokkimmune mot viruset. Men det vet vi i dag at det ikke stemmer. Tvert imot, statistikken fra FHI viser at selv om man er fullvaksinert er man smittebærere og blir selv smittet.

Mange har også dødd av vaksinen, direkte eller indirekte, noe som formidles lite i pressen eller fra myndigheten.

Også jeg er vaksinert mot mye, husker ikke alt, som barn og ungdom i Norge, influensavaksine og ettersom jeg har jobbet i Afrika i mange år, hatt dusinvis med jobbreiser i Afrika, Asia og Sør-Amerika tatt mange ulike vaksiner- og profylakser. Men alle disse medisinene og vaksinene har vært gjennom en langvarig utprøving, normalt nærmere 10 år, før de ble godkjente. Alle Covid-19 vaksiner er kun godkjent via hastevedtak og ikke utprøvd i mer enn noen få måneder. Det vil si at alle som tar vaksinen er prøvekaniner.

Alle statistikker tilsier at det aldri har vært en pandemi, og i hvert fall ikke av en slik art at slike drakoniske tiltak med diverse former for lockdowns og stillstand i verdensøkonomien burde vært gjennomført.

Derfor sier jeg NEI til Høringsnotatet – om forlengelse av reglene om koronasertifikat.