Forsiden

Høringssvar fra Det norske folks interesseorganisasjon

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR FRA DET NORSKE FOLKS INTERESSEORGANISASJON - FORSLAG OM “FORLENGELSE AV REGLENE OM KORONASERTIFIKAT” 03.04.2022

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat (smittevernloven) til 30. juni 2023.

HOD foreslår også en justering av ordlyden (§ 4A-2 andre ledd): å tydeliggjøre skillet mellom

1. avgrensning av smitteverntiltak, og

2. bruk av koronasertifikat som dokumentasjon

To års tvang og diktering av private menneskers liv med omfattende propaganda og segregering opp mot «uvaksinerte» nærmer seg slutten – begrunnet i en sykdom som 99,6 % av befolkningen IKKE dør av, og som forskningen nå avklarer aldri var en allmenfarlig sykdom.

Nå ønsker imidlertid HOD likevel å forlenge levetiden til de midlertidige lovene, som ga myndighetene mulighet til å utøve denne tvangen uten at det forelå faktisk eller juridisk lovlig grunnlag.

Dette er uhørt! De midlertidige lovene skulle i utgangspunktet aldri vært innført – og de viser med all tydelighet at også i demokratiet Norge kan det innføres diktatur over natten, bare en begrunner det med “fare (les:frykt) for liv og helse”.

Illusjonen om at vi har en trygg og sterk rettsstat som beskytter individet mot overgrep fra politikere og helsemyndigheter, er falt og tilliten til at våre styresmakter utfører sine verv i folkets interesse er borte. Fra nå av gjelder ikke grunnlov og menneskerettigheter om det erklæres pandemi, og i tillegg vil våre folkevalgte frastå norsk suverenitet til overordnet pandemihåndtering under FN og WHO.

Argumentet er å ivareta folkehelsen uten at det er opprettet en ekstra sengepost eller fokusert på forebyggende medisiner som vi i dag vet fungerer mot influensa, derunder Ivermectin og HCQ.

Men god folkehelse skapes ikke av koronapass og ulovlige tiltak. Det skapes heller ikke gjennom tvang. Tvert imot - frykt og omfattende propaganda angjeldende at dette viruset har vært farlig eller er noe som helst legitimt grunnlag for koronapass og tvangsvaksinering skaper i seg selv sykdom.

Folkehelse skapes og formes gjennom blant annet:

- Likestilling (koronapass truer likestilling og fremmer segregering)

- Demokrati (De 2 siste årene: rettsprinsipper fravikes uten gyldige begrunnelser)

- Ytringsfrihet (De 2 siste årene: mediene har sensurert i stor grad)

- Valgfrihet (De 2 siste årene: fratatt befolkningen gjennom ulike tiltak)

- Debattklima (De 2 siste årene: ødelagt av politikernes vaksinepress og tiltakstvang og moralisme)

- Frie/transparente MSM (finnes ikke lengre, dessverre)

- Arbeid (Tiltakene har rasert bransjer og arbeidsplasser og koronapass skal gi grunnlag for oppsigelse av uvaksinerte)

- Privatøkonomi (Svært mange har lidd økonomisk overlast p.g.a. smitteverntiltak)

- Husvære

- Sikre mat- og vannkilder

- Sikker, stabil og rimelig energipolitikk

- Sosiale møteplasser (De 2 siste årene: utradert p.g.a. smitteverntiltak)

- Forsamlingsfrihet (De 2 siste årene: utradert på grunn av smitteverntiltak)

- Demonstrasjonsfrihet (De 2 siste årene: tildels forhindret på grunn av smitteverntiltak)

En ser altså av punktene over at det aldri var hensynet til folkehelsen som var motivet bak tiltakene, men en helt annen agenda. Det er et kjempeparadoks som medfører at innføring av koronapass nå for alle og enhver fremstår som fullstendig ulogisk og rett og slett kriminelt motivert i strid med folkets interesser. Å godkjenne dette er det samme som å sette siste spiker i kista til det som gjenstår av demokratiet – i “smittevernlovens navn”.

Det er så mange problematiske og ulogiske sider ved den politikken som har vært ført de siste to årene, at det norske folk nå har fått nok. Vi ser norske politikeres kobling til utenlandske sammenslutninger som ikke tåler dagens lys. Vi ser koblinger til blant annet WHO og World Economic Forum. Vi ser at koronapasset, og det varslede GREEN-pass er grunnlaget for et fullstendig uakseptabelt social credit score system som vil gi makthaverne tilgang til total overvåkning og kontroll. Og vi ser samtidig at dødsraten til "korona" som er lavere enn ordinær influensa i ALLE land som har justert til riktige tall – ikke overstiger ordinær influensa i Norge til ca. 700 pr. år.

Til tross for dette mener altså våre politikere - myndighetene - at det er grunn til å forlenge innføring av koronapass som allerede er et klart ulovlig tiltak. Koronapass er definitivt et virkemiddel som bidrar til uhørt vaksinetvang, press og segregering: implisitt tvangsvaksinering ved at det åpnes for isolering og avskjedigelse av friske mennesker. Dette er utvilsomt i strid med Nürnbergkoden om FRIVILLIG INFORMERT SAMTYKKE og vårt Grunnlovsvern av vår private rettssfære.

Hva som sprøytes inn i folkets blodbane er faktisk siste skanse for vår personlige integritet. Når folket godtar det absolutt største inngrep i personlig integritet som er tvangsvaksinering, herunder isolering og avskjedigelse som pressmiddel - godtar så folket alt.

Dette handler ikke lengre om dokumentasjon, og det dreier seg heller IKKE OM FOLKEHELSEN. Dette er diktatorisk tvang, segregering og et sosialt kontrollsystem som det norske folk ser på som et direkte angrep og total uakseptabel diktatorisk myndighetsmisbruk.

Vi har sagt det før og vi sier det igjen. De politikerne som ikke aktivt og beviselig gjør alt i sin makt for å stoppe koronapasset og prinsippet om tvangsvaksinering – skal etterforskes og straffeforfølges ut fra lovens strengeste straff.

Folket godtar ikke at våre politikere henviser til direktiver og føringer fra FN eller EU som grunnlag for å implementere tiltak som ALLE oppegående mennesker forstår er et direkte angrep på Norge og det norske folks interesser.

Det norske folks interesseorganisasjon minner våre politikere om at koronapass nærmest er å anse som en krigserklæring mot det norske folk, og vi sier:

NEI TIL KORONAPASS! VI BER ALLE POLITIKERE OM Å GJØRE DET SAMME!

STÅ PÅ RIKTIG SIDE AV HISTORIEN!

Vedlegg