Forsiden

Høringssvar fra Foreningen for sunn fornuft

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementets foreslår å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023.

Forslaget må med grunnlag i moralske, politiske og medisinske vurderinger forkastes.

· Innføring av koronasertifikat er innføring av apartheid

o Koronasertifikat vil ikke gi friheter, men innføre en myndighetsutstedt passerseddel, altså et pass, som bare tillater og gir «frihet» for borgere som underkaster seg helsemyndigheters bestemmelser om medisineringssykluser.

· Koronasertifikat fratar borgere eierskap til egen kropp

o Krav om at friske mennesker må gjennomgå medisinsk behandling for normal deltakelse i samfunnet vil i praksis være tvungen medisinsk behandling

o Selv om et flertall mener at alle må vaksineres, gir dette ikke rett til å kreve av noe skal inn i andres kropper. Dette vil være overgrep, tilsvarende som det er et overgrep om en guttegjeng «flertallsbestemmer» at en jente skal ligge med dem, selv om hun er uenig.

o Uten enkeltborgeres rett til kroppslig selvbestemmelse, med fritt valg av medisinsk behandling, vil myndighetene i praksis ha tatt over eierskapet til borgeres kropper. Hvis dette skal være for individets beste, hvilke valgfriheter for egen helse vil myndigheter da overstyre i fremtiden? Hvis det er av hensyn til andre, hvilken bruk av kroppen til andres fordel kan da bli aktuelle i fremtiden?

· Midlertidig tildeling av makt forblir ikke midlertidig, og innebærer stor fare for misbruk

o Det er ingenting som tyder på at utvidede fullmakter, som retten til å begrense friske, men umedisinerte menneskers bevegelsesfrihet, vil forbli midlertidige. At helsemyndighetene nå søker om å forlenge tilgangen til bruk av koronasertifikat, etter at det har blitt klart at stadige mutasjoner i viruset gjør vaksinasjonsstatus irrelevant i smittevernsammenheng, er i seg selv et svært godt eksempel på at tildelt makt ikke gis bort frivillig av makthavere.

o Det argumenteres med at myndighetene trenger koronasertifikat i sin «verktøykasse». «Verktøyet» koronasertifikat vil innføre en kontrollinfrastruktur som svært lett kan utvides til å sanksjonere mot annen uønsket motstand mot utstedende myndighets ønsker.

o Selv om man skulle anta at nåværende sertifikatutstedende myndigheter alltid både har gode hensikter og alltid tar gode avgjørelser, så vil sertifikatinfrastrukturen ligge klar for misbruk av fremtidige makthavere med mindre hederlige hensikter.

· Press fra media, farmasiindustri og de mest alarmistiske om bruk av kraftige virkemidler vinner

o Regjering og helsemyndigheter har siden mars 2020 ikke utvist nøkternhet og forholdsmessighet, eller vektlagt helhetsvurderinger av innførte inngrep. For rettferdiggjøring av inngrepene har det blitt argumentert med at disse er basert på et «føre var»-prinsipp. Ensidigheten i utøvelsen av et slikt prinsipp er forstemmende. Hvorfor har ikke «føre var»-vurderingene relatert til skadevirkninger av nedstengninger og eksperimentelle vaksiner blitt tilsvarende vektlagt?

o Det kan være at mulighet til økt maktbruk fra helsemyndigheter har vært ønsket, eller det kan være at presset for å vise handlekraft har vært overveldende vanskelig å motstå. Uavhengig av dette er det tydelig at tilgang til slike drastiske virkemidler er ensbetydende med at de svært hastig blir tatt i bruk.

o Begrunnelsen for nedstengningen i 2020 er besluttet at skal forbli hemmelig i 60 år. Hvilket press som førte til nedstengningen kan det for utenforstående derfor bare spekuleres i, men slike beslutninger som åpenbart ikke tåler dagens lys, er det ikke mulig å stole på. Presedens er satt for at begrunnelser for drastiske inngrep i borgeres liv ikke behøves å bli gitt. Koronasertifikat som virkemiddel vil derfor lett kunne tas i bruk uten et klart rasjonale eller helhetsvurdering.

· Blankofullmakt til innføring av kraftige inngrep på sviktende grunnlag kan bli katastrofalt

o Feilvurderinger har blitt gjort i koronahåndteringen, og vil bli gjort i en fremtidig tilsvarende situasjon.

o «Vaksinene er trygge» var budskapet fra helsemyndighetene når disse ble tatt i bruk. Ingen forbehold. Så viste det seg at den ene trygge vaksinen ikke var trygg likevel, men kunne føre til blodpropp og død. Denne ene vaksinen ble trukket tilbake, de andre var fortsatt trygge. Antallet alvorlige bivirkninger fra disse trygge vaksinene er større enn antallet fra alle andre vaksiner de siste 20 år til sammen, men dette bagatelliseres.

o «De som tar vaksinene vil ikke bli syke, og vil ikke kunne smitte andre». Dette budskapet ble forkynnet fra øverste ledelse i Norge, EU og USA. Budskapet har vist seg å være fullstendig feil. Massevaksinering og tilhørende innføring av koronasertifikat har blitt rettferdiggjort og gjennomført med basis i denne feilaktige påstanden, og vurderes nå forlenget, på tross av det feilaktige grunnlaget.

o mRNA-vaksinene kan svekke immunforsvaret bekrefter FHI. Likevel anbefaler de vaksiner til unge med tilnærmet null risiko ved koronasykdom.

o Dødelighet, av alle årsaker, er høyere blant vaksinerte enn uvaksinerte, også i %.

o Langtidsvirkningene av vaksinene er ukjente. Studier av langtidsvirkninger vil ikke bli ferdigstilte før 2023. Dette er for de opprinnelige vaksinene, som ikke lenger har virkning på nåværende virusmutasjoner. Stadig nye «boostere», med potensielle akkumulerende, eller helt nye bivirkninger vil måtte tas i bruk for å vedlikeholde «grønn status» i sertifikatet.

o Kritiske røster har siden starten på inngrepene i 2020 blitt sensurert, latterliggjort eller stemplet som farlige. Det er ingenting som tilsier at ikke det samme vil være tilfellet fremover. Legitime bekymringer knyttet til fremtidige vaksiner som vil inngå i koronasertifikatet, vil ikke bli hørt.

o Det har siden mars 2020 foregått en dramatisk glidning i terskelen for bruk av autoritære inngrep i normale friheter. Som eksempel ble det som rasjonale for første nedstengning argumentert med at man antok at mangel på slike kraftige inngrep ville medføre at 5% av Norges befolkning ville dø. Ved årsskiftet 2021/2022 ble nedstengning innført for å forhindre høyt sykefravær. Bruken av koronasertifikat, om dette tillates, vil etter all sannsynlighet også bli gjennomført på tynnere og tynnere grunnlag.

· Koronasertifikat skaper splittelse og river ned tillit

o Redaktører, kommentatorer og andre opinionsformere kjørte rundt årsskiftet 2021/2022 en hatkampanje mot uvaksinerte, og ropte etter koronasertifikat. Desperate og nedstengningstrøtte næringslivstopper slengte seg på. Bakgrunnen var at myndighetene hengte skylden for inngrepene på de uvaksinerte, og fortalte at gjenåpning vil være avhengig av at alle som vil ta del i et normalt liv må være koronavaksinerte. Derfor må sertifikatet innføres. Hat skaper splittelse, og splittelse ødelegger tillit, både mellom mennesker, og mellom borgere og myndigheter.

o Mennesker som er skeptiske til de hasteutviklede koronavaksinene blir stemplet som vaksinemotstandere, ikke «hasteutviklede koronavaksine»-motstandere, som for de aller fleste ville være mer korrekt. Når mennesker presses og stemples på denne måten skaper det skepsis til myndigheter og skepsis til alle vaksiner. Vaksinetvang via koronasertifikat skaper flere, ikke færre som er motstandere av alle vaksiner.

o PST har flagget at antistatlig tankegods er en voksende trussel. Det som i hovedsak skaper slike antistatlige holdninger, er totalitære og anti-demokratiske inngrep fra myndigheter. Koronasertifikat er et av de mest markante av slike myndighetsskepsisskapende inngrep. Det som burde bekymre mer enn kritiske holdninger til makthavere, er den splittelsen og det forfallet i respekt for menneskerettigheter som bruk av koronasertifikat medfører.

· Koronasertifikat normaliserer myndigheters rett til autoritære inngrep mot enkeltmennesker

o Akseptanse av bruken av koronasertifikat som virkemiddel normaliserer autoritære inngrep fra myndigheter i borgeres liv, og bryter med både menneskerettigheter og grunnlov.

o Myndighetenes kommunikasjon og håndtering av koronasituasjonen, med tilnærmet ukritisk støtte fra opposisjon, media, advokatforening m.fl., har lagt grunnlag for politisk tenkning der kritiske røster vurderes som farlige. Mangelen på rom for kritikk og debatt er svært mye farligere enn tenkelig skade som kritiske røster i en åpen dialog kan påføre samfunnet.

Koronasertifikat aldri mer tillates brukt, og Helse- og omsorgsdepartementets forslag om forlenget virketid for de midlertidige bestemmelsene må forkastes.