Forsiden

Høringssvar fra Hanne Lone Ryttvad

Dato: 03.03.2022

Nei, forslaget må forkastes en gang for alle.

Det eksisterer ikke et behov for koronasertifikat. Covid-19 (C-19) er ikke en allmennfarlig sykdom. Overlevelsesraten ved C-19 sykdom er >99,88 %, omtrent som for den årlige influensaen. Som influensa er C-19 i hovedsak farlig for de eldste, spesielt de med underliggende sykdommer. Gjennomsnittsalderen for døde med C-19 er omtrent som forventet levealder i Norge.

Skal en slik sykdom, kun farlig for noen få, med en overlevelsesrate >99,88 % gi grunnlag for inngrep og maktmisbruk overfor befolkningen; å kunne isolere og ekskludere friske mennesker fra deltakelse i samfunnet med alle negative konsekvenser det medfører?

Er det slik vi vil leve?

Vaksine er «et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom» (Store medisinske leksikon). «Vaksinen» som tilbys ifm. C-19 fører ikke til immunitet uten å gjennomgå sykdom. De hindrer ikke den injiserte i å bli smittet eller å smitte andre. Det finnes ingen grunn til injisering av preparatene eller å avkreve mennesker bevis for at de har blitt injisert.

Landene med høyest andel «vaksinerte» er de samme som opplever høyest andel smitte og C-19 sykdom.

Et koronasertifikat er ikke et smitteverntiltak, men en innenlands legitimasjonsplikt med digital ID, hvor det kan tilknyttes ulike krav/forutsetninger for å oppdatere den digitale legitimasjonens gyldighet.

Hvorfor etablere et slikt kontrollinstrumentet?

Det fremstår som svært uetisk og udemokratisk å innføre en slik ordning uten politisk debatt og under dekke av smittevern, når ordningen ikke er et smitteverntiltak. En trenger ikke være konspiratorisk anlagt for å lure på hva som ligger bak forslaget, og for å se hvordan systemet kan misbrukes ved å gi staten mulighet til å kunne nekte borgere grunnlovfestede rettigheter eller tilgang til deler av samfunnet dersom de ikke følger ulike krav fra myndighetene.

Forslaget bryter med

§ Den Universelle Naturretten,

§ Genèvekonvensjonen,

§ Menneskerettighetene,

§ Menneskerettighetsdeklarasjonen – bioetikk,

§ Nurnbergkodeksen,

§ Helsinkideklarasjonen,

§ Grunnloven og

§ Norges lover.

En forutsetning for et demokrati er respekten for autonomi; enhver persons medfødte rett til å bestemme over seg selv og sin egen kropp. I medisinsk betydning betyr det frihet til å treffe valg angående eget liv og egen helse. Denne retten kan ingen ta fra deg.

Ingen kan gi et annet menneske myndighet til å utføre noe det ikke selv har myndighet til å utføre.

Hvis ikke du eier kroppen din, hvem eier den da?