Forsiden

Høringssvar fra Christoffer Henfelt

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Vi bør ikke forlenge de midlertidige reglene om coronasertifikat i smittevernloven.

Som mange andre har påpekt før:

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig og anbefales ikke av FHI. FHI skriver att

koronapasset muligvis kan brukes til at beskytte de uvaksinerte. Et ikke særlig tungtveiende argument da det at bryte med prinsippet om likeverd og like rettigheter ikke kan rettferdigjøre paternalisme. Regjeringen trenger ikke å "beskytte" de uvaksinerte.

7) Koronasertifikat rammer alle, både ekonomisk og sosialt

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak og passer ikke in i et demokrati. Det skaper ikke trygget. Bare mere misstillit det deliberative demokratiet og politikerforakt.

9) Koronasertifikat segregerer og skaper misstillit mellan mennesker

Jeg vil også referere til Hans Petter Graver, Anna Nylund, Kristin Bergtora Sandvik, Mona Naomi Lintvedt, Morten Walløe Tvedt og Brynjar Østgård sitt høringssvar om at:

«Forslaget bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.
Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og forbudet mot diskriminering.
Notatet foreslår innføring av en legitimasjonsplikt, og bryter dermed med retten til å ferdes anonymt.»