Forsiden

Høringssvar fra kamilla Bjørge Svendsen

Dato: 04.03.2022

Smittevernstaten truer den demokratiske, liberale rettsstat.

Det er en svært inngripende høringssak da SARS-CoV-2 har fått definisjon som en en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er lovstridig å basere et kontrollsystem på parametre som ikke har faglig forankring, og som vil innebære at mange personer blir avskåret fra fundamentale menneskerettigheter ved å bli utestengt fra deler av samfunnet på et sviktende grunnlag.

Under håndteringen av SARS-CoV-2, har man ene og alene fokusert på at vaksine er eneste løsning for å bekjempe viruset. Og i kjølevann av vaksine-presset kan man forstå at dette er gjort av de grunner at det ikke kan gis ut vaksiner eller medisiner som ikke er godkjent, med mindre det er eneste løsning; derfor har det norske folk (+ i USA og land i Europa) blitt forhindret i å ta i bruk medisiner på covid-pasienter (med flere titalls godkjente studier mot alvorlig covid-19 sykdom), som kunne forhindret alvorlig sykdom og død; Ivermectin-Doxycycline og Hydroxychloroquine-Azithromycin, i samsvar med C og D-vitamin, zink, zelen samt medisiner som Remdesivir og Favipiravir.

Dette har vært brukt mot virusinfeksjoner og luftveisproblemer i lang lang tid, her har Steinar Madsen et forklaringsproblem da han nektet for at det fantes studier på dette.

Fra høringsnotatet fra 05.05.2012 side 17 “Bestemmelsen stiller krav til at smitteverntiltaket skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse. Kravet innebærer at tiltaket må være basert på en faglig vurdering bl.a. hvordan sykdommen smitter. Som et minimum må tiltaket være egnet til å forebygge spredning av den aktuelle smittsomme sykdommen, og nødvendig av hensyn til smittevernet.”

Vi har foreløpig lite informasjon på hva som er den egentlige beskyttende effekten av vaksinene. Helsemyndighetene oppgir at flere av vaksinene er over 90% effektive, men da oppgir man den relative effekten. Den faktiske effekten er kun noen få prosent, og i tillegg mister sin virkning etter få måneder. WHO, FDA, RKI, EMA og FHI som alle bekrefter at en slik smitte hemmende effekt ikke kan dokumenteres : “Vaksinene stopper ikke smittespredning”.

Det finnes ikke noe gyldig medisinsk-faglig grunnlag for å innføre et vaksinepass da dette beviselig ikke vil kunne fungere slik man ønsker. Vaksinene er ikke godkjent på vanlig måte, kun via nødgodkjenning og de endelige observasjonsstudiene vil først være avsluttet om ca 2 år. De som vaksinerer seg nå, er i realiteten deltakere i et gigantisk medisinsk eksperiment uten at dette blir opplyst om i noen tilstrekkelig grad og uten at vedkommende signerer og godkjenner deltagelse i eksperimentet. Man har allerede registrert nok bivirkninger til at enhver annen legemiddel ville vært tatt av markedet (black box warning) for mange bivirkninger siden, i tillegg har man ingen forutsetning for å vite noe om bivirkningene som kan oppstå på lang sikt.

Vi har foreløpig lite informasjon på hva som er den egentlige beskyttende effekten av vaksinene. Helsemyndighetene oppgir at flere av vaksinene er over 90% effektive, men da oppgir man den relative effekten. Den faktiske effekten er kun noen få prosent, og i tillegg mister sin virkning etter få måneder. WHO, FDA, RKI, EMA og FHI som alle bekrefter at en slik smitte hemmende effekt ikke kan dokumenteres : “Vaksinene stopper ikke smittespredning”.

Et slikt pass vil medføre segregering, diskriminering, og ekskludering, og er inkompatibelt med norske verdier og idealer om demokrati, åpenhet, og menneskerettigheter. Forslaget strider mot all rettspraksis og mot grunnloven.

Coronapasset har vært planlagt av EU siden 2018, med ønsket implementering i 2022. Det finnes ingen faglig begrunnelse for et slikt pass, og det finnes ingen hjemmel. Under dekke av et angivelig svært farlig virus, vil myndighetene nå påtvinge det norske folk restriksjoner som fratar oss all frihet og livskvalitet.

De såkalte Covid-lovene tilhører kategorien midlertidige lover om forskriftshjemmel; disse er vedtatt i strid med Grunnlovens § 3, 49, og 75 og har ikke fulgt prosedyrene for lovgivning på den måten Grunnloven stiller krav om. Grunnlovens § 92 fastsetter at «statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne Grunnlovs i og for Norge bindende traktater om menneskerettigheter».

Jeg kan ikke finne i smittevernlovens ordlyd eller forarbeider noe grunnlag for å bruke hensynet til sykefravær som bærende argument for inngripende tiltak i det frie samfunn.

Jeg kan ikke finne at lovens definisjon i § 1-3 nr. 3 av «allmenfarlig sykdom» omfatter en situasjon der det er hensynet til sykefraværet som utgjør det «farlige». Jeg kan ikke finne at lovens § 1-4 – som gir departementet kompetanse til å bestemme «hvilke sykdommer som er allmennfarlige smittsomme sykdommer» – åpner for at departementet kan å gå utenfor den rettslige ramme som definisjonen i § 1-3 nr. 3 setter.

Jeg kan derfor heller ikke finne at covid 19 – tilstrekkelig klart – fortsatt kan klassifiseres som «allmenfarlig sykdom».

Jeg kan følgelig heller ikke finne at grunnlaget for covid 19-forskriften av 27. mars 2020 fortsatt er tilstede.

Jeg kan heller ikke se at den nåværende begrunnelse og situasjon tilfredsstiller smittevernlovens grunnleggende vilkår i § 1-5 om forholdsmessighet. Heller ikke tilfredsstilles det alminnelige, ulovfestede forvaltningsmessige vilkår om forholdsmessighet.

Som om ikke dette var nok, så kommer i tillegg grunnlovens regler inn: Paragraf 95 første ledd om frihetsberøvelse og § 106 første ledd om bevegelsesfrihet (karantene) § 110 om at mennesker skal ha rett til å livnære seg av sin lovlige virksomhet (serveringsbransjen, reiselivet, kulturbransjen) – og særlig under de tidligere tiltak kom også inn forholdet til forsamlingsfriheten (§ 101 annet ledd).

Over det hele svever legalitetsprinsippet, som nå er kommet til uttrykk i grunnloven § 113: «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». Dette er et gammelt prinsipp av konstitusjonell rang, dvs. det har gjeldt på linje med grunnloven også før det ved grunnlovrevisjonen i 2014 ble skrevet inn der. Legalitetsprinsippet forstås slik: Dess sterkere inngrepet er, dess klarere hjemmel kreves.

Regjerningen har utelukkende sett på dødelighet og smitteantall. Og smittetallene har vært usansynlig høye på grunn av den upresise PCR-testen samt at antall sykehusinnlagte med covid-19 IKKE gir et bilde av hvor mange det er på sykehus på grunn av korona.

Man regnet med som en sykehusinnlagt corona-pasient dersom man har hatt en positiv korona test de siste 30 dagene (dog. trenger man ikke engang være positiv for korona), og når alle og enhver som oppholder seg på sykehuset blir testet, blir det totale antallet uriktig.

Det har ikke vært tydelig informasjon om virkninger og innhold i vaksinen som er blitt presset på folket.

LOV 2005-05-20-28 Straffeloven: Bruk av manipulasjon eller andre metoder for å få mennesker til å delta noen former for medisinske eksperimenter - enten det være seg injeksjoner eller tester - er ulovlig. Informert samtykke, en grundig innføring i hva som skal skje og farer og risikoer ved å sette kropp og sinn til rådighet for slike eksperimenter, Brudd på disse reglene er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og strafferammene er klare.

Helse- og Omsorgsdepartementet forutsetter at vaksinene mot Covid-19 beskytter “godt” mot å bli smittet og smitte videre. (side 72 i Prop. 203 LS) Dette er en antagelse som ikke kan understøttes i studiene som har blitt utført på vaksinene eller av internasjonal ekspertise. Det betyr at det medisinske smittevernfaglige premisset for å innføre et vaksine pass ikke er til stede.

Den styrende makt kan kun i ordentlige krise-situasjon, når alle muligheter, alternativer og vurderinger er gjennomtenkt og man ikke har noen annen løsning at regjeringen kan gjøre vedtak ol. som overstyrer lovverket.

Det var KUN i uke 12-15 i 2020 at det var store dødsfall som kunne begynne å ligne en pandemi, men ellers har ikke situasjonen vært i nærheten av kritisk nok til at det har vært grunnlag for å bryte med den norske grunnloven.

De involverte i “smittverns”-håndteringen må ta sin straff for de lovbrudd begått på både grunnloven og menneskerettighetene.

Dersom regjeringen ikke forstår alvoret å forkaster dette forslaget, vil alle dokumenter vi har på at dette var en planlagt pandemi og at regjeringen visste om de birvirkninger Pfizer og Moderna fant i sine dyre-forsøk, offentliggjøres slik at enhver normann får innsyn og tilgang på sannheten.

«Samfunns- og pandemiberedskap må hvile på andre pilarer enn tvangsinngrep mot borgerne. Norsk folkehelse har alltid bygd på grunnleggende prinsipper som frivillighet og tilrettelegging for gode helsevalg, ikke autoritære virkemidler».

Det er svært alvorlig når våre myndigheter og politikere vil innføre ny lovgivning som fratar individet grunnleggende rettigheter, uten å ha klargjort alle disse usikre momentene og ikke viser vilje til å forholde seg til det manglende medisinske faktagrunnlaget.

FORSLAGET ER LOVSTRIDIG

Forslaget bygger på et falskt premiss om midlertidighet

Det er lovstridig å bygge det norske sertifikatet på EUs løsning

Ikke bare en forlengelse, men forsøk på en uhjemlet utvidelse

Koronasertifikat utgjør en sikkerhetstrussel

FORSLAGET ER FOR DÅRLIG FORBEREDT

Vilkårene for bruk koronasertifikat må reguleres i lov

Saksbehandlingen er kritikkverdig

Beviselig med egne data/ dokumenter og tallmateriale fra FHI som beviselig dermed deltar i en internasjonal planlagt falsk pandemi

Brudd på folkeretten og menneskerettigheter

Brudd på Europakommisjonen definisjon på menneskerettigheter med tvangs regler

Brudd på Nuremberg og Haags sine regler for basis menneskerettigheter

Brudd på Norges Grunnlov på flere punkter. Som det også ligger en anmeldelse på

Endring av pandemi definisjon for å fremprovosere Lock Down

Lovforslaget til høring om en midlertidig forlengelse kan ikke vedtas fordi det er bygd på falske premisser som gjør det lovstridig. Begrunnelsene som gis for behovet for forlengelse er usanne.

Forsøket på å «løsrive» sertifikat løsningen fra smittevernlovens skranker, gjør at de «nye og utvidede» reglene i smittevernloven kap. 4A og koronaforskriftens kap. 5D, helt klart er ulovlige.

At endringen av loven skjer gjennom en utvidende tolkning av reglene bygd på feilaktige premisser, endrer ikke på det faktum at regjeringen tilsniker seg en form for «skjult» lovgivningskompetanse som Stortinget bør sette en stopper for.

Jeg mener dessuten at koronasertifikat i lys av Ukraina-situasjonen utgjør en så stor og klar sikkerhetsrisiko, at det i seg selv er et argument for å i hvert fall ikke forlenge hjemlene for koronasertifikatet. Også av denne grunn bør høringsforslaget ikke vedtas.

Subsidiært anføres det at detaljene for bruk av koronasertifikatet innenlands må reguleres i lovens ordlyd i et nytt kap. 4A i smittevernloven. Så alvorlige inngrep som vi her snakker om, må reguleres direkte i lovens ordlyd, ikke i vide forskriftshjemler.

Jeg mener at reglene om koronasertifikat i smittevernloven kap. 4A og koronaforskriftens kap. 5D § 4A-1 og § 4 A-2 er lovstridige slik de nå foreligger fordi regelverket ikke tilfredsstiller kravene i smittevernloven § 1-5. Reglene må derfor oppheves umiddelbart, eller at saken legges frem for Stortinget etter reglene for lovforslag. Det vil ikke bli godtatt hvis de blir forsøkt innført med forskriftsvedtak i Regjeringen eller hos fagmyndighetene. Alternativt at nåværende hjemler ikke videreføres etter 1. juli 2022.