Forsiden

Høringssvar fra Henning Nielsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Uttalelse til høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat

Til Norges regjering;

Innføring av Corona-sertifikat i Norge er et uhørt inngrep i folkets grunnleggende rettigheter, som på ingen måte kan aksepteres. Grunnlaget for sertifikatet virker mer forankret i et ønske om å følge vedtak i EU, enn ut fra hva hensyn til nasjonal helsepolitikk tilsier. Det er ytterst graverende at de foreslåtte tiltak legges frem i en situasjon der de ikke lenger kan begrunnes i faren for alvorlige helseskader i befolkningen. Det meldes nå om svært mange vaksinerelaterte skader og sykdommer, samtidig som det skjer en betydelig økning i generell dødelighet i mange land, forhold som kun korrelerer i tid med massevaksineringen. Våre helsemyndigheter og regjering påtar seg et meget stort ansvar ved fortsatt å presse folket til å ta injeksjoner som ennå ikke er ferdig testet.

I dagens situasjon, der det er dokumentert at vaksinene ikke hindrer smitte, blir et Corona-sertifikat uhensiktsmessig når det gjelder smittevern. Sertifikatets funksjon fremstår derfor som et redskap for undertrykkelse og kontroll av befolkningen. Drakoniske inngrep som tvangsvaksinering, begrensning i bruk av egen bolig, nekting av tilgang til offentlige steder for uvaksinerte, samt inngrep i retten til å avholde offentlige møter, hører ikke hjemme i et fritt land som vedkjenner seg et demokratisk styresett.

Slike tiltak er egnet til å skape en dyp og bitter splittelse mellom deler av befolkningen, og også til å drive en kile av mistillit mellom folket og styresmaktene. Det er på ingen måter akseptabelt at bestemmelser som i så stor grad kan påvirke våre liv fremmes av bykrater, og ikke som resultat av en åpen og demokratisk debatt både overfor befolkningen og i Stortinget, i forkant av at forslaget fremsettes.

Vi har i løpet av to år sett våre friheter bli undergravet og misbrukt. Ja, endog foraktet, som man må kunne si når både forrige og nåværende regjering ikke tar seg bryderiet med å gi fyllestgjørende begrunnelse for vesentlige forhold, som 60 års hemmelighold av vedtak av innføring av tiltakene i mars 2020, eller i den senere tid nedstenging av samfunnet i desember 2021 i en situasjon der smitten faktisk stagnerte. For så å bli opphevet i en situasjon der smitten økte sterkt. Det gir et inntrykk av uansvarlig og tilfeldig bruk av virkemidler som ødelegger inntekt og mental helse for tusener av mennesker.

Smittevernloven sier at det skal være et rimelig forhold mellom risiko og tiltak. Dette er overhodet ikke overholdt, og rent bisarre inngrep er gjort, som å nekte folk å bruke sine fritidsboliger selv om de kan være hundrevis av meter fra nærmeste hus.

Det er heller ikke gitt noen begrunnelse for at nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014 er i all hovedsak forkastet. Dette alene gir grunnlag for sterk skepsis til at forslaget godkjennes. Over natten hopper Norges regjering fra en faglig begrunnet plan, der fokus var på å unngå aktivitetsbegrensninger og karantene, til å gjøre det stikk motsatte. Behovet for dette ble det ikke redegjort for i mars 2020, og det er heller ikke gjort til dags dato.

Man må dessverre stille spørsmål ved om regjeringens hensikt er å benytte Covid-19, eller andre sykdommer, som skalkeskjul og påskudd for et regime der regjeringen når som helst kan innføre frihetsberøvende tiltak etter forgodtbefinnende. Et latent autokratisk styresett vil henge over samfunnet som et Damokles-sverd, som kan falle uten forvarsel, uten demokratisk politisk behandling.

I hvilken grad styresmaktene vil få bruk for / benytte seg av disse bestemmelsene er irrelevant. Det er muligheten som er det avgjørende momentet, og fraværet av demokratisk kontroll og debatt i forkant av iverksettelse.

Det er også all grunn til å frykte at et Corona-sertifikat vil tjene som plattform for andre kontroll-funksjoner. Et slikt redskap er vanskelig å kvitte seg med når det først er innført. Det bør være innlysende at Corona-sertifikatet kan være starten på en prosess der vi går i retning av et totalitært samfunn, drevet av en bevisst opphausset frykt for en sykdom som har vist seg å ikke være mer farlig enn en vanlig influensa. Dette er en ekstremt farlig utvikling, der selve den grunnleggende «kontrakten» mellom folk og styresmakter kan gå i oppløsning dersom man opplever at statens makt brukes mot folket og ikke for folket. Kjære regjering, hvorfor vil dere gjøre dette mot oss? Legg dette forlaget i skuffen, og la det aldri mer se dagens lys!

Med vennlig hilsen

Henning Nielsen

Vestre Kanalgate 6

1516 Moss

Statsborger i Kongeriket Norge