Forsiden

Høringssvar fra Jurist - John Tommy Fredriksen

Dato: 02.03.2022

Høringssvar – Koronasertifikat – mars 2022

Undertegnede er utdannet jurist og har tidligere jobbet i Justis- og politidepartementet og Barne-, familie og likestillingsdepartementet. Jeg driver i dag eget firma.

Jeg vil her nevne hovedpunkter som jeg vil komme tilbake til i høringssvaret nedenfor:

 1. Klargjøring for utvidet bruk av reglene om koronasertifikat
 2. Vaksinene er nye og ikke endelig godkjent eller ferdig utprøvd - kun hasteprosedyre
 3. PCR-test som alternativ
 4. Legalitetsprinsippet og maktfordelingsprinsippet
 5. Innføring av en kommende EU-forordning
 6. Referansen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) sin avgjørelse i saken Vavrika mfl mot Tsjekkia, 8. april 2021
 7. Arbeid og arbeidsgivere
 8. Vaksinene beskytter ikke mot smittespredning
 9. Kunnskapssituasjonen i dag – og kravet til ny vurdering
 10. Definisjoner og tall – og deres betydning for tiltakene og forslaget om koronasertifikat
 11. Perspektivet til departementet i høringsnotatet
 12. Samfunnet vårt – i dag og fremover

Se vedlegget for innholdet i svaret!

Vedlegg