Forsiden

Høringssvar fra Christin Olsen

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023. Departementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

Forslaget, som er lagt frem av regjeringen ved Helse- og Sosial departementet gjør oss skremt, eitrende forbannet og vantro. Dette er tiltak som ikke har noe å gjøre i et fritt og demokratisk land som Norge.

Tiltakene som er foreslått strider med departementets intensjon, som i følge Ingvild Kjerkol (Ap), Helse- og omsorgsminister er:

«Helse- og omsorgs departementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.»

I lys av denne intensjonen, fremstår forslaget fullstendig absurd, som argument for innføring av et koronasertifikat. Vi frykter at vårt demokrati, bygget på likeverd, solidaritet og frihet nå står i fare. Begrunnelsen bak forslaget, legges på medisinske og samfunnsmessige årsaker. Nå som den såkalte pandemien er i ferd med å brenne ut, fremstår forslaget urasjonelt og panisk tenkt.

Det burde uansett ventes med endringsforslag, til etter at man har fått gjort en bred og grundig analyse av alle de samfunnsmessige sidene og konsekvensene knyttet til håndteringen av denne pandemien. Siden det er stor tvil omkring mange av tiltakenes hensiktsmessighet, legitimitet og effekt. Det må hensyntas både det rent medisinske, samt også alle de øvrige samfunnsmessige belastninger og konsekvenser som følge av disse tiltakene. Liv har gått tapt på grunn av belastningen disse tiltakene har hatt på nordmenns psykiske helse.

Et kost/ nytte regnskap må gjøres.

Dødeligheten av denne pandemien ser ut til å være lavere enn årlige sesonginfluensaer, der ingen ekstraordinære tiltak ble igangsatt. Hva må til for at grunnlovsfestede rettigheter og vanlige demokratiske prosesser skal kunne settes tilside av våre folkevalgte og embetsverket? Det hverken kan eller skal være så enkelt og uklart som dette lovendringsforslaget legger opp til.

Gettofisering er prøvd før, med svært uetiske og uheldige utfall.

Et koronasertifikat slik det er fremmet, vil være et konstitusjonelt brudd med våre grunnleggende demokratiske rettigheter og en trussel mot vår individuell frihet.

Innføringen av koronasertifikat vil kunne medføre en ny type arbeidskontrakt som inkluderer pålagt vaksinering for å beholde jobben, eller få tilgang til nyansettelse. Dette vil være et brudd med nåværende samfunnskontrakt framforhandlet av trepartssamarbeidet.

I høringen legges det frem forslag som fører til at du kan tape lønn, eller bli oppsagt dersom du ikke lar deg vaksinere. Din arbeidsgiver vil derav også kunne implementere din helsestatus til sin forsvarlighetsvurdering av arbeidsplass.

Dette er et røveri av vår selvbestemmelse og rett til informert samtykke vedrørende medisinsk behandling av egen kropp. Vi håper at folk innser rekkevidden og konsekvensene om høringensforslagets tekst blir implementert og gjennomført som lov. Frivilligheten til medisinsk behandling vil med dette være sterkt truet.

Jeg mener forslaget bryter med god sosialdemokratisk ånd og de verdier som vårt samfunn er tuftet på, deriblant medmenneskelighet, solidaritet og nestekjærlighet. I tillegg vil høringsforslaget sannsynliggjøre et varig pålagt kundeforhold til legemiddelindustrien gjennom arbeidsgiver, legitimert av staten.

Jeg mener at koronasertifikatet og dets innhold i seg selv gir grunn for et mistillitsforslag. Dette til tross for at regjeringen er delegert kriselovshåndtering. I dag anses Korona som en influensa og bør derfor behandles deretter.

Velferdsstaten og våre mest grunnleggende borgerrettigheter er truet. Samfunnsrettigheter vi i Norge har tatt for gitt, de som har vært en del av vårt flotte demokrati sitt varemerke, meislet inn i vårt grunnfjell. Arven vi har tatt for gitt fra Eidsvoll 1814 og vår frie nasjon Norge. Våre beskyttende ord fra grunnloven er under angrep og har vært det lenge. Våre forfedre kjempet med tap av liv under krigsårenes kvelende og frihetsberøvende frykt regime.

Koronasertifikatet handler ikke bare om frihet til helsevalg, men også til bevegelsefrihet uten å måtte legitimere seg i tråd med grunnlovsparagraf 106. Grunnloven § 106 fastslår retten til bevegelsesfrihet.

Det viktigste er å huske på at den som er vaksinert i dag, som vi med to doser, vil bli fratatt koronasertifikatet og dermed regnes som uvaksinert i morgen. Vaksinene har en varighet på 270 dager ifølge EU. Vi blir som levende QR koder å regne, lik en vare med best før dato. Hvis vi ikke tar neste, hva kan skje da?

Da får du plutselig ikke gå på jobb. Din bevegelsesfrihet innskrenkes. Ditt barn får ikke gå på skole.

Du blir utelukket fra familiesammenkomster du tidligere har tatt som en selvfølge. Det har vi sett mange eksempler på de siste 2 årene. Et eksempel er ved begravelser og på sykehus. Der de nærmeste ikke har fått være med sine kjære når de er syke, skal dø, eller begraves. Hjerteskjærende.

Slik kan vi ikke ha det. En stor skam! Du får plutselig ikke gå ut av huset ditt. Dette skjer allerede i andre land med innført koronasertifikat. Ditt barn og deg selv kan bli offer for tvangsvaksinering slik det fremkommer av høringsforslaget.

Sykt!

Når den siste dosens varighet ifølge myndighetene er definert utgått, er du igjen å regne som uvaksinert. Da blir du et mulig offer for sertifikatets retningslinjer. Såfremt du ikke umiddelbart får satt enda en dose. Du skjønner tegninga.

Dette har vi harselert om å være helt fjernt fra oss, i stil med land vi normalt ikke identifiserer oss med. Diktaturer med sosiale kontrollsystem. Men, med regjeringens forslag så skal brått dette innføres i Norge? Ja, les forslaget! Dette handler ikke om uvaksinerte eller vaksinerte.

Det handler om noe langt viktigere, essensielt og grunnleggende for Norges befolkning. Mine og dine individuelle rettigheter samt våre barns rett til frihet i fremtiden.

Sertifikatet fremstår som et forsøk på å innføre overvåkingskapitalisme - der noen få globale selskaper skal tjene store penger på dette. Det er uvirkelig for oss å lese forslagene/endringene slik de fremstår. La det være sagt:

Ja, vi elsker dette landet...med de tusen frie hjem...som løfter drømmer om en ny fremtid på vår jord. Vi vil sammen med dere fortsatt hegne om Norges demokratiske rettigheter i tråd med Eidsvollsforsamlingens idealer og ånd.

Det er menneskelig å feile. Fullt mulig å bli syk og ikke klare å gå på jobb. Også å miste jobben ... både før og etter at landets regjering valgte lockdown ... i fredstid. Uten empati for dem som nå sliter både psykisk og økonomisk.

Regjeringen har stengt ned landet opptil flere ganger, bedrifter har gått konkurs og mange flere er på randen, arbeidsledigheten er skyhøy, folk har mistet levebrødet, mange får ikke ha kontakt med sine nærmeste, alle må distansere seg og omgås færrest mulig, bursdagsfeiringer må utsettes eller utgå, folk må føde alene, flere dør alene, man får ikke delta i begravelser, folk i alle aldre sliter psykisk, selvmord er økende, folk får ikke behandling for alvorlig sykdom, alle rettigheter du har etter grunnloven og menneskerettighetene er satt til side, og det snakkes varmt om tvangsvaksinering og vaksinepass, og ytringsfriheten er bort i mot forsvunnet. Vi skal ikke få innsyn i beslutningene som har vært gjort. Vi skal ikke engang stille spørsmål fordi regjeringen har monopol på sannheten. Denne listen kan fortsettes i det uendelige. Men er du bare langt nok opp i det politiske systemet, så skal det være greit å ikke følge de regler som de har tredd ned over hodene våre. Det er ikke akseptabelt, og nettopp fordi det er statsministeren som uke etter uke har stått på podiet og spredd frykt, frykt og atter frykt utover befolkningen og utviser en arroganse uten sidestykke, er det IKKE akseptabelt !

Det er både interessant og skremmende å se hvor mange som mener at det er greit at rettigheter du har etter grunnloven og menneskerettighetene settes til side og at man ikke skal ha ytringsfrihet lengre.

Lov om Smittevern

§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Dette er et rent overgrep mot det norske folk.

Det var flere innleggelser, alvorlig syke og dødsfall pga influensa i 2017/2018 UTEN at slike inngrep skjedde!

Det er bevist at behandling med hydroxychloroquine, ivermectin og vitamin D3 har en positiv virkning på de FÅ med covid-19 symptomer.

Iflg studier fra den Amerikanske Legeforening AAPS så er covid-19 viruset 0,125 micrometer, N95 ventilatormasker beskytter bare ned til 0,3 micrometer- MASKER FUNGERER IKKE OG ER TIL SKADE!

Å være smittet er ikke det samme som å være syk!

- Dette bryter med Grunnlovens § 100,101 og 106.

- Dette bryter med Nuremberg Code 1.

- Dette bryter med FN`s Menneskerettserklæring Artikkel 7

- Dette bryter med UNESCO Statement of Bioetics and Human Rights - Article 6