Forsiden

Høringssvar fra Gaute Bjerke-Busch

Dato: 15.02.2022

Jeg gir herved mitt høringssvar, som norsk statsborger:
Høringsnotat- forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Hovedinnsigelse på høringsnotat:

Først og fremst har siste ukers opphevelse av restriksjoner, på tross av svært høye smittetall, bekreftet at nødvendigheten av en digital passerseddel på nåværende tidspunkt mangler legitimitet, slik beskrevet i høringsnotatet.
Notatet bør derfor trekkes i sin helhet.

I tillegg vil jeg tilføye følgende innsigelser:

I §3-8, punkt 3.9 følger det en åpning for å innføre plikt til å la seg vaksinere i hele eller deler av befolkningen.

Dagens vaksiner mot Covid19 er hastegodkjente og må følgelig være frivillig for hver enkelt å gi sitt samtykke. Min bekymring er at loven gir myndighetene i forskrift mulighet til å vaksinere befolkningen ved tvang med legemidler som ikke har gjennomgått tilstrekkelige godkjenningsprosedyrer. Dette har heldigvis ikke skjedd hittil, men det er likevel et faktum at befolkningen har vært utsatt for høy grad av press for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsgrad. Forslaget gir presedens for at myndighetene kan pålegge befolkningen ikke-godkjente legemidler og må forkastes.

Videre skrives i høringsnotatet:

"Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan depar- tementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige for- holdsregler."

Innsigelse: I og med at vi p.t. lever med en allmennfarlig smittsom sykdom (Omikron) med lav dødlighet (ca 0,12%) gir høringsnotatet, slik det fremstår, hjemmel til å uforholdsmessig begrense befolkningens grunnlovsfestede rettigheter i situasjoner som vi tidligere ikke har opplevd, f.eks ved sesonginfluensa - som i noen tilfeller har hatt høyere dødlighet enn dagens Omikron. Dette er uakseptabelt. I tillegg er det ikke definert hva som menes med "må oppholde seg innenfor bestemte områder". Hvilke områder dette kan være må spesifiseres, slik at embedsverket ikke blir tildelt for vide fullmakter til f.eks internering av friske mennesker.

3.2.2 Det vises til storkammerdom fra den europeiske menneskerettsdomstol

Innsigelse: Dommen fra Tsjekkia er mangelfullt beskrevet og konkluderer med at "statene har en vid skjønnsmargin i spørsmål om for eksempel å stille vaksinering som vilkår for goder."

Argumentet om at dette ikke medfører krenkelser av EMK tilhører en etisk diskusjon som er av allmenn interesse og bør løftes fram i debatt både i media og Stortinget før det inkluderes som presedens for hva som skal gjelde innunder norsk lov. Dommen gjelder utestengelse fra barnehage for uvaksinert barn, men vil med høringsnotatets ordlyd også, i ytterste konsekvens, kunne gjelde grunnleggende rettigheter som forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet, besøk i offentlige bygg etc. Gitt dagens mRNA-vaksiners godkjenningsstatus og manglende effektivitet knyttet til spredning av virus oppleves høringsnotatet som en for vid fullmakt til å redusere befolkningens grunnleggende frihet.

Uteliv

"Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer. Serverings- og utelivsbransjen har blitt pålagt en rekke ulike, svært inngripende tiltak under pandemien. Strenge tiltak, slik som skjenkestopp, er dramatisk for mange foretak da dette svekker deres lønnsomhet betydelig. Slike tiltak fører i mange tilfeller til permitteringer og stenging av virksomheter som både er viktige arbeidssteder og sosiale møteplasser. I tillegg rapporterer flere næ- ringslivsaktører at de sliter med å få tilbake en kompetent arbeidsstokk etter en permitte- ring. Kompetansesvinn innenfor denne sektoren utgjør et problem i dag, men kan også komme til å bli et voksende problem for bransjen på lengre sikt."

Innsigelse:

At serverings- og utelivsbransjen har blitt pålagt en rekke ulike og svært inngripende tiltak under pandemien er riktig. Det som mangler i resonnementet er effekten av tiltakene. Såvidt meg bekjent, og heller ikke referert til i høringsnotatet, finnes det tall eller forskning på effekten av tiltak som f.eks skjenkestopp eller skjenkebegrensning knyttet til smittespredning, annet enn at stengte restauranter selvsagt ikke sprer smitte. Derimot finnes det gode tall på at restauranter med gode smittevernrutiner har lite eller ingen smitte. Det er altså Departementet som må ta ansvarsbyrden for permitteringer og konkurser i utelivsbransjen som kommer som en konsekvens av tiltakene de har innført.

Å bruke utelivets utfordringer som argument for å innføre koronasertifikat er derfor stråmannsargumentasjon, særlig i en situasjon der vaksinasjonstatus ikke eksplisitt forhindrer smitte av Covid19.

Arbeidsforhold:

"Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet ad- gang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koro- nasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konse- kvens oppsigelse eller avskjed."

Innsigelse:

Jeg er selv arbeidsgiver og jeg må ærlig si at det overrasker meg stort at en regjering ledet av selveste Arbeiderpartiet legger en slik formulering ut på høring. Med kunnskapen vi i dag sitter på av effekten av vaksine, effekten av nedstenging og tiltak, er dette det mest alvorlige angrepet på arbeidstakers rettigheter jeg noen gang har sett.

Oppsummert:
Totalt vil jeg si at dokumentet er et av de groveste angrepene jeg selv har sett i Norge på de rettighetene vi er så heldige at ble tilkjempet av våre forfedre gjennom århundrer. Det er skuffende at embedsverket, ved direktoratet, har satt forslagene på trykk - og enda mer skuffende at et styringsparti som Arbeiderpartiet lar det gå gjennom. En ansvarlig regjering ville forsøkt å finne gode langsiktige løsninger på lignende situasjoner gjennom beviselige effektfulle tiltak, ikke med lovendringer som gir økt risiko for å skape et totalitært og segregert samfunn.

Anbefaling:

• Skroting av høringsnotatet

• Utrede effekt av tiltak i Norge basert på empirisk forskning

• Forbedre pandemiplan med utgangspunkt i å styrke helsevesen og folkehelse generelt

• Unngå tiltak som ødelegger økonomien i samfunnet, med de skader dette medfører.