Forsiden

Høringssvar fra Edel Østensen

Dato: 04.03.2022

Til den norske regjering og Stortingets representanter.

Etter å ha lest regjeringens «Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat» med høringsfrist fredag 04.03.2022, velger jeg å si et klart og tydelig NEI til regjeringens høringsforslag. Min begrunnelse er at en slik forlengelse ikke er en demokratisk rettstat som Norge, verdig. Hele høringsnotatet fremstår som lite gjennomtenkt og mangler en tverrfaglig utredning om hvilke konsekvenser forslaget vil kunne få for Norges befolkning. Jeg vil under belyse mine Nei-svar.

Smittevernlovens § 3-8 andre og tredje ledd gir direkte adgang til særlige restriksjoner overfor de som ikke er vaksinert ved innføring av tvangsvaksinering.

Dette er et klart brudd på Norges grunnlov, EMK, SP (selv om høringsnotatet tilsidesetter dette), samt Nürnbergkodeksen – sistnevnte er overhodet ikke er nevnt i høringen. Regjeringen, HOD og Stortinget vet utmerket godt årsaken og viktigheten av Nürnbergkodeksen, så jeg stiller meg undrende til at den verken er nevnt eller er hensyntatt. Jeg legger derfor ved en link til Nürnbergkodeksen på norsk:

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

Nürnbergkodeksen understreker at tvungen vaksinering medfører fysisk og psykisk overgrep for personen(e) som utsettes for dette.

mRNA-vaksinen som benyttes er hastegodkjent og har, i flg. Legemiddelverket, tidligere ikke vært brukt, samt at mRNA er basert på en genteknologi som påvirker den enkeltes DNA-struktur gjennom et spike-protein. En total oversikt over hva mRNA-injeksjonen inneholder nektes utlevert av legemiddelprodusentene. Legemiddelprodusentene har også fraskrevet seg alt erstatningsansvar ang. mulige bivirkninger, inkl. livstruende sykdommer og død som følge av vaksinen. Likevel vil Norges regjering, HOD og andre helsemyndigheter tvinge igjennom en masse vaksinasjon med mRNA-teknologien, igjennom et belønningssystem, der de som følger myndighetenes autoritære vilje, får sin medfødte, berettigede frihet tilbake i form av et koronasertifikat. De som er av en annen oppfatning og velger å ivareta egen helse, evt. å bruke andre kjente medikamenter, trues og straffes med tvangsvaksinering og full frihetsberøvelse. At dette tvangsregimet også er ment å brukes overfor barn og unge, er skremmende.

Regjeringen og helsemyndighetene vet og erkjenner at mRNA-vaksinen ikke gir forventet immunitet og at vaksinerte både kan smitte og blir smittet av kovid-viruset, på lik linje med ikke-vaksinerte. At vaksinerte, til tross for dette, gis fordeler som usmittede, friske ikke-vaksinerte nektes, mangler logikk og kan kun ses på som en form for belønning for at de er med på «dugnaden». Massevaksineringen med mRNA-injeksjoner er et gedigent forsøksprosjekt vi ikke har sett maken til i fredstid, utført i regi av regjeringen og landet helsemyndigheter ved hjelp av fryktbasert informasjon. Dette er et overgrep mot landets befolkning.

Under høringsnotatets pkt. 5 «Smittevernfaglige utgangspunkter» begrunnes de strengere differensierte smittevernstiltak for ikke-vaksinerte å skulle redusere individuell risiko for alvorlig covid-19-sykdom og dermed sykehusinnleggelser. Jeg reagerer sterkt på dette overformynderiet og sykeliggjøringen av friske voksne uvaksinerte mennesker, i fra regjeringens, departementets og helsemyndighetenes side. Myndighetene legger her til grunn at ikke-vaksinerte har en gjennomgående dårligere helse enn vaksinerte. Dette er misvisende og medføre ikke riktighet, i så fall bør det grundig dokumenteres av de rette myndigheter. Videre vises det til at vaksinerte får et mindre alvorlige sykdomsforløp enn ikke-vaksinerte, uten at dette dokumenteres nærmere. Mitt spørsmål er hvorfor det ikke nevnes at det etter hvert er større dødelighet med/av covid-19 blant vaksinerte enn ikke-vaksinerte, noe som kan leses i statistikker fra både FHI og SSB? Regjering og helsemyndigheter vet at vaksinerte opplever alvorlige bivirkninger, sykdom og død som følge av mRNA-vaksinen. Et koronasertifikat kan ikke bøte på dette.

Under pandemien har regjering og helsemyndigheter innrømmet at hovedårsaken til de strenge smittevernstiltakene som nedstengning, karantene og sosial isolasjon, var begrunnet i underkapasitet av intensivplasser/-helsepersonell hos helseforetakene. Det regjeringen ikke formidlet er at dette er en villet helsepolitikk, vedtatt av Stortinget ved «Lov om helseforetak av 15. juni 2001». Resultatet av denne helseforetaksloven har vi tydelig fått erfare igjennom de 2 siste årene og det er skremmende å tenke at dette fremover er den nye normalen. En kraftig influensaepidemi omdefineres til pandemi og vipper helsevesenet vårt av pinnen. Dette fordi helseforetakene prioriterer lønnsomhet fremfor å dekke ulønnsomme pasientbehovet. Ikke-vaksinerte blir gjort ansvarlig for å kunne overbelaste helsevesenet når de blir smittet, fordi de bli alvorlig syke. Jeg vil gjøre oppmerksom på at ikke-vaksinerte, etter norsk lov, har akkurat samme rettigheter som en hvilken som helst annen person, når det gjelder pleie og omsorg. Det er andre grupper i samfunnet som belaster helsevesenet, uten at de blir gjort til «syndebukker» av den grunn. Regjering og helsemyndigheter bør være «voksne nok» til her å erkjenne eget ansvarlighet. Tidligere ministre og helsevesenet har i løpet av pandemien kommet med direkte krenkende og trakasserende karakteristikker av ikke-vaksinerte – dette bør regjeringen beklage offentlig. Vi er å betrakte som en minoritet i det norske samfunnet som krever at våre standpunkt blir respektert.

Jeg stiller meg spørrende til at høringsnotatet ikke åpner opp for bruk av eller vurderer andre forebyggende/behandlende preparater enn en ikke-godkjent mRNA-vaksine, samt unnlater å trekke inn fagpersoner som har motforestilling til innføringen av koronasertifikat og/eller tenkte smittevernsregime. Dette med tanke på de dyptgripende konsekvensene et koronasertifikat vil få for den enkeltes rett til privatliv, familieliv, lønnet arbeid, trosfrihet, forsamlingsfrihet og bevegelsesfrihet etc.

Høringsnotatet åpner også opp for at arbeidsgiver kan nekte ikke-vaksinerte arbeidstakere adgang til arbeidsstedet; å utbetale lønn og/eller si opp arbeidsforholdet, med mindre de lar seg vaksinere. Dette er et dypt bekymringsfullt pressmiddel fra Statens side, for å tvinge mennesker til å ta en vaksine de verken vil eller ønsker å utsette egen kropp og helse for.

Høringsnotatet nevner ulike begreper i fbm. koronasertifikatet; 3G, 2G, 2G+ (og 1G), men ikke hvor ofte og hvor mange mRNA-injeksjoner som kreves at den enkelte må tar pr. år, for at koronasertifikatet skal være gyldig, i tillegg kommer annen vaksinasjon. Jeg syns dette er viktig å opplyse om med tanke på at mRNA påvirker vårt naturlige immunforsvar og medfødte DNA-struktur.

Jeg stiller spørsmål om myndighetene, i løpet av disse 2 årene med pandemi og unntakstilstand, der smittevernloven har overstyrt grunnloven, overhodet har vurdert om alvorlighetsgraden i smittevernstiltakene, har stått i forhold til den fysiske og psykiske belastningen landets befolkning er påført? F.eks. hvordan myndighetenes fryktbaserte, segregerende formidling har påvirket folkehelsen? Vi fremstår nå, dessverre mer og mer, som et polarisert samfunn basert på en tenkning om «de andre vs. oss», dvs. «de uvaksinerte vs. oss vaksinerte». Jeg tør påstå at regjering og helsemyndigheter har vært med på å skape denne polariserte tenkningen og at en forlengelse (permanent) innføring av et innenlands koronasertifikat vil forsterke dette enda mer.

Når jeg leser høringsnotatet om forlengelse av koronasertifikatet, dukker ordet apartheid opp i mitt hode. Jeg tillater meg å minne regjeringen om at apartheid betyr adskillelse/segregering, samt å komme med en kort historieoppfriskning. I Sør-Afrika sto, som kjent, apartheid for en befolknings- og bostedslovgivning som rangerte sørafrikanerne inn i ulike privilegerte/upriviligerte rasegrupperinger som definerte tillatt bosted; krav til separat undervisning; tilgang til utdanning, jobbmuligheter, helsetilbud, sosial kontakt og offentlige fasiliteter etc. Passlover gjorde det mulig å hindre at andre enn hvite afrikanere fikk oppholde seg i de hvite områder, uten særskilt tillatelse. Mitt spørsmål blir, er det en tenkningen i denne retningen regjeringen og HOD legger til grunn for innføring av et koronasertifikat, spesielt innenlands?

Dette høringsnotatet har gitt meg en bekreftelse på og beviselig innsikt i regjeringens, HODs og helsemyndighetenes tenkning og holdning i retning av ideologier og regimer som det demokratiske Norge, frem til mars 2020, har tatt klar avstand fra. Som jeg nevnte innledningsvis forslagene i dette høringsnotatet er ikke en demokratisk rettsstat som Norge verdig. Jeg oppfordrer regjeringen og Stortinget til å våge å stå opp for sitt folk og si NEI til tvang, segregering og frihetsberøvelse, fordi dere innser og forstår i hvilke uføre dette forslaget kan føre oss. Si klart NEI, vær en frihetsfakkel, så andre regjeringer og ledere våkner, før det er for sent.

Med god hilsen

Edel Østensen