Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 01.10.2021

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager.

Formannskapet fatter vedtak i saken med hjemmel i reglements for delegering og innstilling punkt 3.1.1 formannskapets avgjørelsesmyndighet kulepunkt 7 (jf. kommunelovens § 11-8)

Formannskapet i Fredrikstad behandlet forslaget i møte den 30.09.2021 og vedtok følgende uttalelse:

Høringsuttalelsen ligger vedlagt.

Vedlegg