Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 01.10.2021

SAMSKIPNADSRÅDETS INNSPILL TIL HØRING OM KRAV OM REGNSKAPSMESSIG SKILLE FOR PRIVATE BARNEHAGER MV.

Samskipnadsrådet takker for muligheten til å svare på høringen om: «Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven».

FRITAK FRA KRAV OM REGNSKAPSMESSIG SKILLE

Departementet foreslår nye krav til regnskap, rapportering og revisjon for private barnehager. Dette forstår vi at ut ifra forslag vil det også gjelde samskipnadenes studentbarnehager. I korte trekk forstår vi departementets forslag slik:

  • Samskipnadenes studentbarnehager skal være et eget aksjeselskap.
  • Alle barnehager innenfor aksjeselskapet skal være separert gjennom ulike avdelinger
  • Alle avdelinger skal levere resultatregnskap
  • Informasjon om utvalgte balanseposter innenfor de ulike avdelingene
  • Komplette noter for hver barnehage
  • Utvidelse av BASIL rapporteringen.

Samskipnadsrådet ber om fritak fra alle disse forslagene med bakgrunn i at formålet med disse forslagene allerede er dekket for alle studentbarnehager. Samskipnadenes virksomhet er studentvelferd, studentbarnehager er en naturlig del av denne virksomheten.

SAMSKIPNADENS FORMÅL

Samskipnadenes formål og oppgaver er regulert igjennom en egen lov og forskrift . De sier at en studentsamskipnads har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Enhver studentsamskipnad er et eget rettssubjekt og ingen har anledning til å ta ut utbytte av et eventuelt overskudd. Det er videre fastsatt i forskrift om studentsamskipnader at vi i regnskapet skal vise hvordan eventuelle overskudd kommer studentene til gode.

12 av 14 samskipnader tilbyr barnehage til studenter med barn. Noen samskipnader har få studentbarnehager, og noen har så mange som elleve. Det kommer helt an på hvilke velferdsbehov studentene i det området har. Samskipnadenes studentbarnehager eksisterer for å tilby en barnehagetjeneste som er tilpasset studenters livssituasjon under studietiden. Studentbarnehager er i tillegg et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre at personer kan begynne å studere selv om de har barn eller får barn underveis i studiet og samtidig fullføre sin utdanning.

KONSEKVENSER AV FORSLAGET

En slik omlegging som foreslås av departementet har, slik vi forstår det, som formål å hindre private aktører å ta store utbytter fra velferdsdriften. I og med at dette allerede er regulert for studentbarnehagene gjennom Studentsamskipnadsloven og forskrift om studentsamskipnader mener vi at dette vil bli en dobbeltregulering. Alle samskipnadene har regnskapene til studentbarnehagene i egne avdelinger i samskipnadenes regnskap. Dette medfører at det er god oversikt over mottatte tilskudd, foreldrebetaling og andre inntekter og hva midlene brukes til i form av kostnader til personell og driftskostnader i studentbarnehagen. De kravene til regnskapsmessig skille som departementet foreslår er ikke formålstjenlig for studentbarnehager.

En slik omlegging vil føre til økte kostnader for studentsamskipnaden som enten må dekkes inn ved statlige overføringer, eller økte kostnader for studentene. Dette er ikke ønskelig for oss. Vi argumenterer ikke mot disse forslagene for å spare penger, men for å sørge for at vi bruker studentenes penger på best mulig måte for både studentene og barna. En studentbarnehage er spesialorganisert for en studiehverdag. Lengre åpningstider og eksamensgaranti gjør at kostnadene øker, men vi mener det og flere andre tiltak er viktige for studentforeldrene. Når studentbarnehagene samtidig fra før av er regulert etter departementets intensjon ser vi ikke at disse forslagene vil bidra positivt for verken departementet, samskipnadene eller studentene.

Samskipnadsrådet mener at studentbarnehager er en naturlig del av studentvelferden, og at reglementet også bør behandle dem deretter.

På vegne av Samskipnadsrådet,

Hans Erik Stormoen

Styreleder

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.