Høringssvar fra Abelia

Dato: 01.10.2021

Abelia høringssvar - Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Vi organiserer over 2.600 virksomheter med rundt 56.000 årsverk. Abelia har medlemmer innen blant annet IKT, rådgivning, utdanning, forskning og ideell sektor. Dette inkluderer blant annet skoler og barnehager.

Abelia organiserer mange private barnehager. Noen er organisert som stiftelser, mens andre er organisert som aksjeselskap. Uavhengig av eierform har alle vært vesentlige bidragsytere til barnehageforliket som har ført til full barnehagedekning. De har som sitt primære mål å være med å på løse et samfunnsoppdrag og tilby og videreutvikle trygge barnehager med god omsorg og høy pedagogisk kvalitet.

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift. Det foreslås nye krav til regnskap, rapportering mv. for alle private barnehager, samt et krav om regnskapsmessig skille for barnehager som organiserer flere barnehager i samme virksomhet. Departementet foreslår et forbud mot annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver godkjent barnehage, samt en hjemmel til å regulere de private barnehagens bruk av overskuddslikviditet.

Abelia mener at transparens er viktig for å sikre at fellesskapets midler brukes etter hensikten og til fellesskapets beste. Det er i alles interesse å sikre et godt fakta- og kunnskapsgrunnlag. Erfaring viser også at det motsatte fort fører til spekulasjoner, noe som hverken tjener hverken samfunnets eller de private aktørene sine interesser.

Abelia gir sin støtte til forslagene til endringer i barnehageloven og ny økonomiforskrift. De foreslåtte endringene vil ivareta kravene til åpenhet og transparens. Samtidig vil barnehagen unngå et vesentlig merarbeid som et krav til selvstendig rettssubjekt for hver enkelt barnehage hadde medført, og som hadde beslaglagt ressurser som med fordel hellet bør benyttes til å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet.