Høringssvar fra NLM-barnehagene AS

Dato: 30.09.2021

Høringsuttalelse om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven

Høringsuttalelse fra NLM-barnehagene AS med datterselskapene Fridahuset AS, Lilleval AS og NLM-barnehage i Øygarden AS.

NLM-barnehagene AS eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Selskapet består av 35 avdelingsbarnehager spredt over hele landet. Barnehagene blir drevet med kristent formål. De er organisert som aksjeselskaper, men er ideelle. Det er vedtektsfestet at det ikke utbetales utbytte til eier. Det føres driftsregnskaper avdelingsvis som konsolideres i ett felles offisielt regnskap. De 35 barnehagene støttes av en liten stabsavdeling med rundt 5 årsverk hvor kostnad fordeles forholdsmessig mellom barnehagene.

NLM-barnehagene er barnehageaktør med lange tradisjoner. Selskapet har flere avdelingsbarnehager med mer enn 40 års drift.

Forslag til endringer i barnehageloven

Krav om regnskapsmessig skille for barnehager som driver flere barnehager eller annen virksomhet i samme rettssubjekt

NLM-barnehagene støtter departementets forslag til krav om regnskapsmessig skille mellom private barnehager som drives i samme rettssubjekt.

Vi mener imidlertid at dette skillet kunne blitt ivaretatt i en utvidet BASIL rapporteringen med aktuelle balanseposter.

NLM-barnehagene vil sterkt advare mot regnskapsmessig skille ved innføring av egne juridiske enheter slik Storberget-utvalget foreslår. Det vil tjene revisorbransjen, regnskapsbransjen og advokater. Det vil føre til større administrative utgifter og økte utgifter til styrearbeid. Pengene vil på

ingen måte komme barna til gode. Vårt regnskapsbyrå har gjort et anslag på hva det vil koste oss dersom forslaget om egne juridiske enheter blir vedtatt. For oss ser det ut for at det vil være ca kr 5 millioner mindre til barna, eller ca kr 140 000 pr barnehage. Det er særlig regskapskostnadene som vil øke. Det er penger vi svært gjerne skulle brukt til å gi barna et enda bedre tilbud.

Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som det drives godkjent barnehagevirksomhet

NLM-barnehagene støtter forslaget, gitt at det gjøres unntak for relevant virksomhet.

NLM-barnehagene mener at følgende aktiviteter bør være tillatt i samme rettssubjekt som barnehagedrift:

- Utleie av barnehagelokaler når barnehagen ikke har behov for dem. Eventuelle leieinntektene vil styrke økonomien i barnehagen og bidra til økt kvalitet som vil komme barna til gode.

- Aktiviteter knyttet til kunnskapsformidling og kompetansespredning innenfor barnehagefeltet.

Hjemmel for å regulere overskuddslikviditet

NLM-barnehagene er enig i at barnehagens midler ikke skal utsettes for unødvendig tapsrisiko. Vi mener imidlertid at selskaper med mange barnehager må ha anledning til å internt i barnehagekonsernet disponere midler også inn mot barnehager som har utfordringer på driften uten at eier må stille noen ekstra sikkerhet.

Forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven

Krav til regnskapsinformasjon

Ledelsesrapportering

NLM-barnehagene mener at dette forslaget er unødvendig, men har ingen sterke innvendinger.

Oppbevaring av regnskapsmateriale Departementets forslag

NLM-barnehagene mener oppbevaringsplikten bør følge bokføringslovens oppbevaringsplikt på 5 år.

Bruk av overskuddslikviditet

NLM-barnehagene er enig i at barnehagens midler ikke skal utsettes for unødvendig tapsrisiko. Vi mener imidlertid at selskaper med mange barnehager må ha anledning til å internt i barnehagekonsernet disponere midler også inn mot barnehager som har utfordringer på driften uten at eier må stille noen ekstra sikkerhet.

Vi tenker at barnehagekonsern bør ha fleksibiliteten til å internt plassere overskuddslikviditet mellom barnehageselskapene satt opp som konserninterne lån. Vi tenker at slike konserninterne lån bør kunne settes opp mellom morselskap og datterselskap, datterselskap og morselskap samt mellom datterselskaper. Denne løsningen vil gi fleksibilitet for barnehagekonsernet, samt tilgang til rimeligere finansiering. Dette vil bidra til bedre økonomi og kvalitet i barnehagene som vil komme barna til gode.

Vedlegg