Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF

Høringsuttalelse fra Brukerutvalet ved Ahus

Dato: 17.09.2018

Svartype: Med merknad

Akershus universitetssykehus (Ahus) har ingen spesielle merknader til høringsutkastet. Brukerutvalet ved Ahus har behandlet saken, deres uttalelse følger vedlagt.

Vedlegg