Høringssvar fra KS

Høringsuttalelse om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Dato: 18.09.2018

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Viser til høringsnotat datert 7. august der det fremkommer at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Begrunnelsen er at effekten av meldeordningen er usikker og departementet mener at ressursene kan brukes bedre på andre tiltak.

Et av forslagene i «NOU 2015 11 Med åpne kort Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten» var å utvide meldeordningen til også å omfatte kommunal helse- og omsorgstjeneste. KS gikk imot dette forslaget fordi det allerede da fremgikk at kunnskapen om effekten av meldeordningen var usikker.

KS støtter forslaget og begrunnelsen om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

Med vennlig hilsen

Åse L. Snåre

Avdelingsdirektør

KS Helse og velferd