Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Høringssvar - avvikling av meldeordningen

Dato: 17.09.2018

Svartype: Med merknad

Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning Stortingets vedtak om avvikling av dagens meldeordning i Helsedirektoratet, og utvidet varslingsplikt til Statens helsetilsyn med opprettelse av undersøkelseskommisjon om alvorlige hendelser.

Ansvaret for å forebygge uønskede hendelser, læring og kontinuerlig forbedring i eget foretak ivaretas av helseforetakene. Melderutinen er prosedyreregulert. Likevel vil tidligere ordning med nasjonale og regionale læringsnotat bli savnet, fordi notatene fremmet diskusjon, erfaringsoverføring, tiltak og læring.

Meldeordningen har med andre ord bidratt til en positiv utvikling av meldekultur i helsetjenesten. For at denne kulturen skal videreføres bør enkelte risikoområder ved avviklingen vurderes fulgt opp med tiltak på nasjonalt nivå, for å understøtte helseforetakenes læring, forbedring og forebygging av uønskede hendelser. Mulige tiltak kan være:

  • Videre drift av klassifikasjonssystemet NOKUP for å sikre at data over risikoområdene er lett tilgjengelig for bruk i kvalitetsarbeidet i foretakene.
  • Videreutvikling meldekultur og læring (informasjonskampanjer og opplæring).
  • Et nasjonalt overbyggende opplæringstilbud på hendelsesanalyse, oppfølging av uønskede hendelser og generell forbedringskunnskap i helse og omsorgstjenesten.
  • Utvikling av gode styringssystem for best mulig implementering av forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring.