Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 18.09.2018

Svartype: Med merknad

Helseinstitusjoner skal i henhold til nåværende lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-3 melde til Helsedirektoratet hendelser med betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Denne meldeplikten er nå foreslått avviklet. Systematisk innsamling av data om forhold som ikke har medført betydelig skade / død bortfaller dermed på nasjonalt nivå. Nytteverdien av meldeordningen har vært læringsnotater, og vi skulle gjerne sett større samlet effekt.

Frem til 2012 var det Fylkesmannen (Helsetilsynet) som var mottaker av § 3-3-meldinger, noe som ga dem kunnskap om slike risikoforhold. Fylkesmannen kunne gi pålegg om ytterligere utredning, redegjørelser og tiltak. I så måte medførte omleggingen av § 3-3 meldeplikten en svakere tilsynsmessig oppfølging. Dette ble bare i en viss grad kompensert av varslingsplikten i § 3-3a (høyere terskel). Endringen i 2012 medførte en økning i antallet § 3-3-meldinger. Vår vurdering er at dette primært skyldes at meldingene sendes elektronisk og basert på melders avkrysning kort tid etter hendelsen, imens det etter gammel ordning ble meldt via brev etter at ledere og kvalitetsutvalg hadde behandlet saken ferdig. Antallet registrerte uønskede hendelser og forbedringsforslag har økt for hvert år i Oslo universitetssykehus, som en ønsket utvikling av meldekultur, lokal risikostyring og forbedringsarbeid. Dette kan gi nyttige bakgrunnsdata for både Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i sine analyser.

I prosjektet «En vei inn» var systemet for meldingsutveksling mellom sykehus og Helsedirektoratet planlagt brukt til å samle de øvrige meldepliktene. Oslo universitetssykehus så frem til denne forenklingen. Denne elektroniske meldeveien kunne også vært vurdert utviklet til å kunne sende meldinger om uønskede hendelser på tvers mellom helseinstitusjoner i spesialist- og primærhelsetjenesten for å styrke forbedringsarbeidet innen samhandling. Men det antas at driftskostnader for drift av en slik løsning vil bli for store i forhold til nytteverdien hvis dagens plikt i henhold til § 3-3 bortfaller, som i særklasse er den største meldeplikten i antall.

Oslo universitetssykehus stiller seg i hovedsak bak Departementets vurderinger og forslag, og tar opprettelsen av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten til etterretning.