Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Dato: 14.09.2018

Svartype: Med merknad

UNN viser til høring om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3. Vi takker for muligheten til å gi innspill.

Hensikten med meldeordningen om å spre læring mellom helseforetak er god. Vår erfaring er at nytteverdien av tilbakemeldinger på enkeltmeldinger har vært liten. UNN har satt pris på læringsnotatene fra meldeordningen, men disse har vært få. De fleste læringsnotatene har identifisert relevante risikoområder, men mange risikoområder har vært kjent fra tidligere.

Det er mulig at en avvikling av meldeordningen kan frigjøre ressurser på nasjonalt nivå. På foretaksnivå vil man fortsatt melde pasienthendelser og følge opp med forbedringsarbeid. Således vil ikke en avvikling innebære mindre ressursbruk i helseforetakene.

Tilbakemeldingen fra kliniske miljø i UNN på om meldeordningen skal avvikles er delt.

  • Noen enheter støtter en avvikling av meldeordningen.
  • Andre enheter ønsker at meldeordningen skal opprettholdes. Begrunnelsen er at meldeordningen sikrer en nasjonal oversikt over pasienthendelser og bidrar til læringsnotater. Meldeordningen er uten sanksjoner og har vært med på å rette oppmerksomhet på avvik og understøtte fokus på dette i kliniske enheter. Dersom en nå dreier overordnet fokus inn mot varsling til tilsynsmyndighetene, kan det sende et signal om at fokus rettes mot kontroll og sanksjon. Til sist foreslås meldeordningen avviklet uten at dette har vært evaluert.

UNNs Kvalitetsutvalg var delt i synes på om meldeordningen skal avvikles. Kvalitetsutvalget var bekymret over om man ved å avvikle meldeordningen mister oversikt over hendelser på nasjonalt nivå, som kan benyttes til læring på tvers av foretak og regioner.

Uansett om meldeordningen videreføres eller avvikles mener UNN det er ønskelig å beholde en nasjonal oversikt over pasienthendelser og et system for å distribuere læring mellom foretakene.