Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF

Høringssvar - forslag om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Dato: 17.09.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 8. august 2018 der departementet foreslår å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesten § 3-3.

Sykehuset Telemark støtter departementets satsning på å forbedre og effektivisere pasientsikkerhetsarbeidet. Vi vurderer imidlertid at høringsnotatets begrunnelser for og konsekvenser av å avvikle meldeordningen, med fordel kunne vært mer forskningsbasert.

Vi ber om at departementet ikke undervurderer viktigheten av et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for forbedrings- og effektiviseringstiltak, og gir derfor følgende høringsinnspill:

 

1.      Studie

Vi anbefaler at det gjennomføres en studie av meldeordningens nytte og effekt for kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. En slik studie vil gi verdifull styringsinformasjon for videre prioriteringer i dette viktige arbeidet både lokalt på virksomhetsnivå, regionalt og nasjonalt.

 

2.      Nasjonal statistikk og analyse

Sykehuset Telemark ser med bekymring på at departementet har til hensikt å avvikle nasjonal statistikk og analyse fra hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig pasientskade.

Vi ber om at departementet utreder hvordan tilgang, omfang og kvaliteten på nasjonal statistikk og analyse best kan organiseres ved en avvikling av meldeordningen. En slik nasjonal kunnskaps- og læringsbase bør videreutvikles, ikke termineres.

Nasjonal statistikk og analyse bør administreres av et uavhengig sentralt kompetansemiljø og vil kunne gi føringer for kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet der virksomhetene selv mangler et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.  

Etter vår vurdering vil innrapportering av ferdig behandlede og klassifiserte meldinger i henhold til Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP), være tilstrekkelig for å ivareta datagrunnlaget. Vi understreker at rapporteringen bør foregå elektronisk og forøvrig på en enkel og ressurseffektiv måte.