Høringssvar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Høringssvar på forslag til avvikling av dagens meldeordning

Dato: 10.09.2018

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ingen bemerkninger til begrunnelsene for den foreslåtte endringen.

Utvidelse av varslingsplikten innebærer blant annet at alvorlige hendelser i kommuner og private virksomheter må varsles Statens Helsetilsyn og at de skal vurdere og følge opp tilsynsmessig.

Vi forstår dette slik at det er Statens Helsetilsyn som skal foreta saksbehandlingen av de tilsynssakene som startes opp på bakgrunn av varsler. Det er positivt for likebehandling at vurderinger og saksbehandling samles og utføres på ett sted i disse sakene.