Høringssvar fra Kunstskolen i Rogaland

HØRINGSSVAR FRA KUNSTSKOLEN I ROGALAND

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR FRA KUNSTSKOLEN I ROGALAND OM

NY LOV OM FAGSKOLEUTDANNING, 30.09.2017

 

Kapittel 1 Formål og virkeområde.

 §1 (2) Endres til

Med fagskoleutdanning menes høyere yrkesfaglig utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Begrunnelse                      

Det er implisitt i høyere utdannelse at det ligger over Nivå 4 NKR. Eventuelt kan bør dette stå i §15. Beskriv fagskoleutdanningen i seg selv og virkeområde – ikke i avgrensning mot vgs og UH.

 

 

Kapittel 2 Akkreditering og godkjenning av fagskoleutdanning

§4 (3) Endres til

… på fulltid. NOKUT kan, etter særlig søknad fra styret, godkjenne et utdanningsforløp som svarer til maksimum tre studieår. Eller en kortere fagskoleutdanning som bygger på annen fagskoleutdanning og/eller annen høyere utdanning og fagkompetanse. Denne tilleggsutdanningen kan medfører et tredje studieår innen faget.

§4 (7) c3)

dispensasjonsadgang for fagskoleutdanning som bygger på annen fagskoleutdanning, høyere utdanning eller fagkompetanse som opptaksgrunnlag.

Begrunnelse                      

Med et livslangt læringsperspektiv vil det kunne oppstå behov for opplæring som bygger på fagkompetanser fra yrkeslivet, annen utdanning fra fagskoler, universitet og høyskoler. Utdanninger som det vil være mest faglig hensiktsmessig å etablere som fagskoleutdanninger og ikke som UH utdanninger. Det kan være eller bli et behov for å kunne etablere fagskoleutdanninger som er på et høyere nivå enn NKR 5.2. Læringsutbyttet vil da være på NKR nivå 6 eller høyere. Det virker lite hensiktsmessig å ikke fortsatt bruke NOKUT til å godkjenne nye utdanningstilbud.

 

 

Kapittel 3 Organisering av fagskolen

§12 (1) Klargjøring

Bør klargjøres en overgangsperiode for å gi berørte skoler tid og ressurser til å gjennomføre en omorganisering.      

  

 

Kapittel 4 Fagskolens virksomhet

§13 (3) Endres til

Studentorganet skal høres i alle prinsipielle saker som angår studentene.

Begrunnelse                      

Punktet må avgrenses. Skal det tas bokstavelig blir drift av fagskolene uoverkommelig. Når studentrepresentant sitter i styret av fagskolen vil studentene få innblikk i endringer som angår og berører dem.

 

§15 (2) Tillegg

… Fagskolene innen kunstfag kan ta opp studenter basert på faglige kvalifikasjoner målt ved opptaksprøve. Det faglig nivået må tilsvare NKR nivå 4 eller høyere.

Begrunnelse                      

Basert på erfaringer med opptaksprøver og samtaler har Kunstskolen i Rogaland svært mange eksempler på studenter som har utviklet kunnskap ved selvstudier innen faget, ved at de har vært elever ved kulturskoler eller hatt private lærere i en eller annen form som har løftet deres faglige nivå tilsvarende NKR 4 eller høyere. Opptaksprøven og samtale har i stor grad avdekt om de har læringskompetansene som utdanningen krever. Med tanke på livslangt læringsperspektiv, talentutvikling og den enkeltes særlige evner innen kreative fag er det ikke hensiktsmessig å etterspørre en bestått videregående skole eller en viss alder. Kunstskolen i Rogaland har hatt opptaksprøver i forskjellige former siden oppstart. Vi har holdt på siden 1957.

Kunstskolen i Rogaland har relativt sett mange studenter med ulike former og grader for lese og skrivevansker. Mange har delt historier om å ha mislykkes i den videregående skolen og deretter brukt år og ressurser på å ta opp fag som privatister før de kommer til oss med generell studiekompetanse. De faglige kvalifikasjonene og de kreative evnene har de hatt hele tiden. Det fremstår derfor som lite konstruktivt å kreve generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring eller realkompetanse ved 23 år når søkere har kompetansene som kreves for studiet og dette kan måles ved opptaksprøve.

 

§16 (2) Endres til

Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng tilsvarende ECTS.

Begrunnelse                      

Det er ikke hensiktsmessig eller intensjonen med endringen til studiepoeng å igjen la fagskolenes tellekant for læringsutbytte bli ubrukelig for studentene i et livslangt læringsperspektiv.

 

§17 Endres til

Styret kan gi graden Associate degree for fullført fagskole…..

Begrunnelse                      

Fagskolekandidat betegnelsen tilhører en tidligere versjon av utdanning fra engang i siste århundre. Når UH sektoren har innarbeidet BA bachelor og MA master grads benevnelser så vil fagskolene virkelig bli old-schools med kandidat betegnelsen. AD vil derimot henge godt sammen med de andre gradene i høyere utdanning.

 

 

Kapittel 6 Økonomi og tilsyn

§28 (1) Endres til

Fagskolene kan søke om offentlig tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

Begrunnelse           

Kunstskolen i Rogaland har søkt Kunnskapsdepartementet og fått sitt tilskudd via statsbudsjettet. Dette har fungert svært godt og gitt en god ramme for virksomheten.

Vi ser problemstillinger knyttet til forslaget om at tilskuddet søkes og fordeles via fylkeskommunen. Både i form av at de selv er tilbyder av fagskoleutdanning men også idet deres prioriteringer kan bli for regionale. Og at fagskolene lettere assosieres med videregående skoler som innen utdanning er fylkeskommunens ansvarsområde. Høyere yrkesfaglig utdanning bør sortere under Kunnskapsdepartementet og få tilskuddet derfra.

Idet Kunstskolen i Rogaland tilbyr 2-årige utdanninger må det være en langsiktighet i tilskuddene som sikrer at vi kan holde det vi lover studentene våre ved opptak.

UH sektoren får sine tilskudd fra departementet. At fagskolene får det samme vil være med på bygge omdømme for fagskolesektoren.