Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

 

Fleksibel utdanning Norge (FuN) takker for anledningen til å kommentere Kunnskapsdepartements forslag til ny fagskolelov. FuN organiserer tilbydere av nettbasert og nettstøttet utdanning, herunder åtte offentlige og private tilbydere av fagskoleutdanning.

Vi er derfor meget glade for at Kunnskapsdepartementet nå har foreslått og igangsatt tiltak både for å styrke fagskolenes anseelse og bedre vilkårene for drift av fagskole. Vi mener også det er viktig at fagskolestudenter skal ha de samme rettigheter som studenter i høyere utdanning, og er positive til forslag som likestiller de to studentgruppene. På samme måte støtter vi en språklig og strukturell opprydning i lovteksten, både for å oppnå klarhet og harmonisering med annen høyere utdanning.

 Vi har valgt å kommentere noen av forslagene spesielt, og i samme rekkefølge som i høringsnotatet.

Lovens formål: Departementet foreslår å benytte begrepet «høyere yrkesfaglig utdanning» for å understreke at fagskoler er på nivå med annen høyere utdanning. I dette ligger en presisering av at fagskoleutdanning ligger på nivå over videregående utdanning, snarere enn å bygge på videregående nivå. FuN støtter forslaget, men mener også at ordlyden i paragrafen må være «nivå over videregående utdanning» (ubestemt form).  Det er også forslag om å endre kravet i dagens formålsparagraf fra «tilfredsstillende vilkår» til «gode utdanningsvilkår». FuN vet at våre medlemmer er opptatt av å vise at de leverer høy kvalitet, og støtter dette endringsforslaget.

Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning skal kunne ha tre års omfang: Departementet foreslår at det unntaksvis skal kunne opprettes fagskoleutdanninger av tre års varighet. FuN mener at mye av fagskolens attraksjon og fleksibilitet ligger i de korte utdanningsløpene, men ser det som viktig at fagskoleloven åpner for treårige utdanninger dersom det er behov for det, og støtter derfor forslaget. Vi mener at læringsutbyttet må være bestemmende for utdanningens omfang, ikke nødvendigvis regler for autorisasjon og sertifisering. Derfor mener vi også at det er NOKUT som skal kunne gi tillatelse til å opprette treårige utdanninger.

Organisering av fagskole og styrets ansvar: Departementet ønsker å presisere styrets ansvar for drift og kvalitet i fagskolene. Det foreslås at styret skal ha minst sju medlemmer hvorav minst en skal være valgt av og blant de ansatte, minst en av og blant studentene og minst to fra næringsliv. FuN synes forslaget til sammensetning er fornuftig, og premissene er i tråd med våre kvalitetsnormer. Vi støtter derfor forslaget.

Departementet foreslår videre at hver fagskole skal ha en rektor og at denne gis myndighet til å fatte beslutninger på styrets vegne. Noen fagskoler har en daglig leder som har det administrative ansvaret. FuN foreslår at daglig leder likestilles med rektor når det gjelder myndighet til å fatte beslutninger på styrets vegne, samt rapportere til styret, og at det er opp til den enkelte fagskole å bestemme om det er rektor eller daglig leder som skal ha dette ansvaret.

Opptak: Departementet ønsker at fagskoleloven gir dem hjemmel til å fastsette en felles opptaksforskrift. En felles forskrift til opptak kan være en fordel for både studenter og fagskolene. FuN mener at dette må skje i samarbeid med fagskolene, gjennom f.eks. Nasjonalt fagskoleråd. Regjeringen ønsker at fagskolene skal ha felles opptak gjennom CERES. Departementet foreslår å gjøre ordningen obligatorisk for fagskolene, og samtidig oppmuntre de private til å bruke den. Premisset for felles ordning er at det skal gjøre fagskolene mer synlig for studentene, og dette faller til jorden hvis nesten halvparten av skolene velger å ikke bruke systemet. FuN foreslår derfor at departementet tar den tiden som trengs for å gjøre systemet så godt at også de private fagskolene vil velge å benytte det.

Studiepoeng: Departementet mener at å bruke samme betegnelse som omfangsmål for læringsutbytte og arbeidsinnsats for all utdanning på høyere nivå kan gi fagskoleutdanningen større anerkjennelse, og klargjøre at utdanningene er parallelle og på samme nivå. Samtidig gjør det det klart at studiepoeng fra fagskole ikke skal gi de samme rettigheter som studiepoeng fra høyskole og universitet. FuN er ikke enige i premisset om at fagskolene ikke kan omregne studiepoengene sine til ECTS fordi de ikke omfattes av Bologna-samarbeidet. Vi viser til Forum for Fagskolers høringssvar til NOU 2014:14, med henvisning til Sylvie Bonichon der vi mener det kommer klart fram at det ikke er i strid med Bologna-samarbeidet å innlemme fagskolenivåene.

FuN støtter forslaget om innføring av studiepoeng som felles begrep. Vi mener videre at det er klart at studiepoeng opptjent ved fagskole skal kunne omregnes til ECTS, slik vi har forstått hensikten med European Credit Transfer System. Vi benytter også anledningen til å etterlyse konkrete tiltak for å åpne for mer mobilitet mellom institusjonstypene i høyere utdanning også nasjonalt.

Gradstildeling: Departementet foreslår at utdanningen kan kalles fagskolekandidat. FuN foreslår at man med tanke på mobilitet velger en mer internasjonal betegnelse. Nasjonalt fagskoleråd og NFF var to store aktører som i sine svar til NOU 2014:14 gikk sterkt inn for Vocational diploma. Siden har også Associate Degree vært foreslått som et alternativ fordi den inngår i samme begrepssystem som Master og Bachelor. I USA har de underkategorier av Associate Degree (eller Associate’s degree) for å differensiere mellom kunstnerisk og vitenskapelig, mer yrkesrettet og mer akademisk utdannelse. FuN synes Associate Degree er et godt forslag, men mener navn på grad bør utredes grundigere i samarbeid med fagskolene og deres organer.

Nasjonal vitnemåls- og karakterportal: Departementet foreslår at resultater fra utdanning i fagskoler skal kunne registreres i nasjonal vitnemålsportal på lik linje med resultater fra høyskoler og universiteter. FuN anser at det vil være uheldig om resultater fra fagskolene skal skille seg fra øvrig høyere utdanning på dette punktet.

Overgangsordninger: Departementet ønsker innspill på hvorvidt fagskolene skal kunne skrive ut nye vitnemål med studiepoeng til studenter som ønsker det, og om de skal kunne pålegges det. FuN mener at fagskolene slik endringene nå er foreslått, bør ha rett til å utstede nye vitnemål med studiepoeng til studenter som avsluttet sine grader før ny ordning trer i kraft. Vi mener videre at fagskolene ikke skal ha plikt til å skrive ut nye vitnemål. Hvis en eventuell endring i betegnelse skulle få noen praktisk betydning for opptak til annen høyere utdanning eller omregning til ECTS, kan man finne et felles system som ivaretar alle studenter. Dette kan for eksempel være et rundskriv eller digital kalkulator på eventuell felles vitnemålsportal.