Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KDs) brev av 28. juni 2017.

Utenriksdepartementet har følgende merknader:

Av høringsnotatet fremgår det at Kunnskapsdepartementet ikke foreslår endringer i lovens geografiske virkeområde, men vil forenkle bestemmelsen.

I den gjeldende loven om fagskoleutdanning fra 2003, er det geografiske anvendelsesområdet angitt slik i § 1 tredje ledd:

Loven gjelder for tilbydere av fagskoleutdanning med virksomhet i riket. Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen for så vidt ikke annet fastsettes av Kongen. Kongen kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

Tilsvarende bestemmelsen i utkastets § 2 andre ledd har fått denne ordlyden:

Loven gjelder for fagskolevirksomhet i Norge. Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen hvis ikke noe annet fastsettes av Kongen. Kongen kan fastsette særlige regler som gjelder for de stedlige forholdene. Kongen kan bestemme at loven skal gjelde helt eller delvis for fagskoler utenfor Norge.

UD antar at endringene i ordlyden har skjedd i samarbeid med Språkrådet. I høringsbrevet står det at målet har vært lovtekst som er mer presis og enklere å forstå uten at innholdet i bestemmelsene endres.

Fordi målet har vært mer presis lovtekst, vil UD gjøre Kunnskapsdepartementet oppmerksom på at «riket» og «Norge» ikke har samme betydning. «Riket» er en kortform for «Kongeriket Norge» som omfatter Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. «Norge» omfatter i tillegg Bouvetøya og bilandene i Antarktis (Dronning Maud Land og Peter I Øy).

På grunn av bilandsloven § 2 får det ingen betydning om «riket» eller «Norge» benyttes i den nye loven. UD har derfor ingen innvendinger mot endringen.

UD merker seg videre at ordlyden «Kongen kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold» er endret til «Kongen kan fastsette særlige regler som gjelder for de stedlige forholdene

Den opprinnelige ordlyden, eller lignende varianter, er brukt i en rekke lover der det kan være behov for tilpasninger for Svalbard og Jan Mayen. Dersom det i den nye loven skal benyttes en ny ordlyd, bør samme ordlyd brukes i alle nye lover. Konsekvent ordlyd gjør det enklere å forstå lover.

Hvorvidt det nye forslaget til ordlyd skal benyttes i denne og eventuelt andre nye lover, er et spørsmål som bør avklares i samråd med Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Utenriksdepartementet vil for sin del bemerke at den opprinnelige ordlyden anses mest treffende for å uttrykke at stedlige forhold i visse tilfeller kan medføre at Kongen fastsettes særlige regler.

 Med vennlig hilsen

Øyvind Hernes

underdirektør

 

Mette Kristin Ek

rådgiver