Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Ny fagskolelov

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsnotat datert 28. juni 2017 om Ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil.

Generelt mener NSF at mange av forslagene vil bidra til at fagskolen styrkes og blir mer attraktiv både for studenter og for arbeidslivet. Vi vil særlig fremheve styrking av studenters rettigheter, representasjon i fagskolenes styringsorgan og at fagskolene nå skal få ansvar for å legge til rette for et studentorgan. Det er også positivt at de ansatte i større grad får representasjon i styrer. Videre støtter vi omlegging av strukturen i fagskoleloven med forslaget til kapittelinndeling.

For øvrig knyttes kommentarene våre til nivåplassering i kvalifikasjonsrammeverket, fagskoleutdanningenes omfang og studiepoeng.

 

Nivåplassering av fagskolen i kvalifikasjonsrammeverket

I høringsnotatet presiseres det at fagskoleutdanning ligger på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket. NSF støtter dette, blant annet fordi et viktig mål for fagskoleutdanninger er at de skal være korte, praksisnære utdanninger som utvikles på yrkesfagenes og arbeidslivets premisser. Terminologien som benyttes bør dermed gjenspeile fagskolens egenart og fagskoleutdanningens innhold. NSF mener at fagskoleutdanningene bør rendyrkes innenfor sitt eget mandat og oppdrag; som utdanning som er forskjellig fra universitets- og høyskoleutdanning.

 

Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning skal ha tre års omfang

Fagskolen skal være korte videreutdanningstilbud som i hovedsak er rettet inn mot fag- og yrkesopplæringen. Som en arena for spesialisering og videreutdanning som følger fag- eller svennebrevet, er det naturlig at fagskoleutdanningens omfang ikke strekker seg utover to år. Samtidig er det en realitet at for enkelte fagskoleutdanninger der det kreves særegne sertifiseringer, autorisasjoner el, oppstår en uheldig fagtrengsel. NSF støtter derfor at det unntaksvis kan åpnes utvidelse ut over to år, men at dette må forskriftsfestes som unntak som bare gjelder i helt spesielle tilfeller.

 

Studiepoeng

NSF var uenig i Fagskolemeldingens forslag om å endre betegnelsen fra fagskolepoeng til studiepoeng (Meld. St. 9 (2016–2017). Det kan skape forvirring dersom ulike deler av det norske utdanningssystemet benytter studiepoeng når begrepet ikke refererer til det samme.

Bruk av studiepoeng i fagskolen vil gi assosiasjoner til høyere utdanning og antyder en akademisering av fagskolen. Benevnelsen studiepoeng kan lede studenter og andre til å tro at poengene gir lik uttelling og samme opptaksmuligheter i utdanningssystemet, noe som ikke er tilfelle. Studiepoeng er knyttet til høyere utdanning som et ledd i Bolognaprosessen og kompatible med de europeiske ECTSene,- og baseres på forskningsbasert kunnskap.

NSF mener at benevnelsen fagskolepoeng både er mer riktig og mer hensiktsmessig. Fagskolepoeng bidrar til å definere fagskolenivået som et selvstendig utdanningsnivå med en annen innretning enn høyere akademisk utdanning, og vil bidra til å styrke fagskolens egenart. Endring til studiepoeng vil kunne forvirre både studenter og arbeidsgivere. Felles poengbenevnelse gjør at det blir mindre tydelig at fagskolene og UH-institusjoner har ulike mandat og funksjoner og at utdanningene fører frem til forskjellig sluttkompetanse.

Fagskolemeldingen slår fast at det påhviler fagskolene et betydelig ansvar for å informere fagskolestudentene om at fagskolene skal operere med egne studiepoeng og at en innføring av studiepoeng i fagskolen ikke vil ha konsekvenser for overgang til høyere utdanning eller fritak for fag i høyere utdanning. NSF mener dette må komme tydelig fram i lovteksten. Fagskolepoeng vil i all hovedsak være et verktøy i forhold til annen fagskoleutdanning og realkompetanse, knyttet til nivå 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Videre blir det svært viktig å informere om at studiepoeng fra fagskolene ikke kan omregnes til European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Som departementet peker på, er ikke fagskoleutdanning del av Bologna-samarbeidet.

Studiepoeng i UH-sektoren (ECTSene) er innført i Norge gjennom Bolognaprosessen og er uløselig knyttet til Bolognas rammeverk for høyere utdanning, Qualification Framework for the European Higher Education Area (QF EHEA 2010).Disse studiepoengene (QF EHEA) beskriver nivåene i høyere utdanning, fra bachelor til fullført Ph.d. og basers på krav til forskningsbasert utdanning.

NSF mener det er behov for et betydelig informasjonsarbeid for å klargjøre at to typer poeng med samme navn ikke er kompatible. I et slikt arbeid er det en fordel å kunne kommunisere et tydelig tidspunkt for overgangen mellom studiepoeng og fagskolepoeng, og at det ikke bør åpnes for at tidligere avlagte fagskolepoeng kan konverteres til studiepoeng. Vi mener det bør gå tydelig frem av dokumentasjonen til fagskolestudentene at studiepoengene er avlagt ved en fagskoleutdanning.

 

mvh. Norsk Sykepleierfrobund.

Oslo. 30.september 2017

Eli Gunhild By, Forbundsleder NSF

Kari E. Bugge. Fagsjef NSF