Høringssvar fra Stiftelsen Norsk Hestesenter

Høringsuttalelse til forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Det kongelige Kunnskapsdepartement

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Deres ref. 17/3201

Vår ref.

 

Høringsuttalelse til forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringsuttalelsen har tatt utgangspunkt i kommentarer til de 8 punktene som er benevnt som de viktigste innholdsmessige forslagene.

 

  • Utvidelse av styret til minst sju medlemmer

 

  • Norsk Hestesenter støtter forslaget om at styret skal ha minimum 7 medlemmer. Dette er identisk med styresammensetningen ved NHS i dag og i tillegg møter student med møte-, tale- og forslagsrett i de tilfellene styret behandler saker av betydning for gjennomføring av godkjent fagskoleutdanning.

       -     Stemmerett for studenter og ansatte i fagskolens styre

             Siden fagskolen ved Norsk Hestesenter er organisert som en stiftelse er stemmerett              for ansatte allerede gjort gjeldende som følge av den respektive              selskapslovgivningen.              Studentene har imidlertid ikke hatt stemmerett. For at studentene mer aktivt skal gis              mulighet til å påvirke utdanningens innhold og utvikling er det viktig at de får reelle              muligheter til deltakelse og til å påvirke beslutningene som tas i fagskolens styrende              organer.              Det støttes at fagskolestudenter gis samme rettigheter i styret som studentene ved              universiteter og høgskoler.

 

  • To styrerepresentanter skal være tilknyttet relevant arbeidsliv, fortrinnsvis med regional tilknytning

 

             NHS støtter at arbeids- og næringsliv som er relevant for virksomheten må være tett              på fagskolen. Dette ivaretas ved at nasjonale stifterorganisasjoner er representert i              styret. Siden NHS er en nasjonal stiftelse og den eneste i sitt slag i Norge vil en god              nasjonal representasjon være viktigere enn regionale aktører i styret. Samarbeid med              regionale aktører og arbeidsliv er imidlertid viktig for skolens virksomhet og dette              vektlegges også.

 

  • Samordning og synliggjøring av opptaket

 

             Norsk Hestesenter støtter at opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning bør få en større              grad av samordning mellom de ulike fagskolene og at både opptaksbestemmelser og              opptaksprosedyrer holder høy kvalitet.

NHS støtter at opptaket til fagskoleutdanning skal synliggjøres på samme nettsted som for universiteter og høgskoler.

 

  • Fagskolepoeng blir studiepoeng

 

             Norsk Hestesenter støtter forslaget fra departementet om å bruke samme betegnelse              som omfangsmål og arbeidsinnsats for all utdanning på høyere nivå. Dette innebærer              at studiepoeng erstatter betegnelsen fagskolepoeng.

Det høres rimelig ut at de som er i et utdanningsløp ved lovens ikrafttredelse får vitnemål med betegnelsen studiepoeng for hele utdanningsløpet.

I hvilken grad fagskoler skal skrive ut nye vitnemål for de studenter som har fått vitnemål med fagskolepoeng er vi noe mer usikre på. Det må i tilfelle klart framgå hvor langt tilbake en slik ordning skal gjelde.

 

  • Mulighet for unntaksvis å kunne tilby treårig fagskoleutdanning

 

            Norsk Hestesenter har ikke vurdert utvidelse til tre år som aktuelt for            ridelærerutdanningen som i dag er to år. Dette til tross for at noen europeiske land            bruker tre år på å gi en ridelærerutdanning som har de samme formelle krav som vi            forholder oss til.            Det å utvide en utdanning med ett år i tillegg vil også ha en økonomisk side siden de            studiene vi tilbyr er svært kostbare studier.

 

  • Endring i begreper

 

       Vi støtter det initiativ som er tatt for å rydde opp i begrepsbruken i fagskoleloven.        Begrepet «tilbyder» er et mangfoldig begrep og kan som det sies i høringsnotatet        føre til usikkerhet om hvem som har ansvaret? Det gjelder både forholdet mellom        eier og styret. Dette kan bidra til forvirring om hvem som har hvilket ansvar og        hvilken rolle en har for virksomheten.

 

  • Stortinget har bedt departementet om å vurdere å lovfeste en plikt for fagskoler til å være tilknyttet en studentsamskipnad. Et eventuelt forslag om slik plikt vil måtte utredes videre, men vi ber om høringsinstansenes foreløpige syn på om dette bør lovfestes

 

 

NHS ser det som positivt at det åpnes for at fagskoler også kan tilknyttes til en studentsamskipnad. Flere av fagskolene er små og har ikke mulighet til å etablere velferdstilbud og studenthelsetjeneste slik en Studentsamskipnad har som har en større studentmasse innenfor sin virksomhet.