Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om forslag til ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune er godt fornøyd med departementets forslag til ny fagskolelov, som i større grad tydeliggjør ansvar og roller i forhold til forvaltning av fagskolesektoren og drift av egne fagskoler. Det er positivt at loven blir mer lik Universitets- og høgskoleloven når det gjelder språkbruk og studentrettigheter. Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter derfor i hovedsak forlaget til ny fagskolelov, men med noen kommentarer.

 

Bruk av betegnelsen «høyere yrkesfaglig utdanning»

I bakgrunnen for høringen viser departementet til at Stortinget i behandlingen av meldingen i hovedsak sluttet seg til Regjeringens forslag, med noen få endringer. Blant annet skal fagskoleutdanning benevnes som «høyere yrkesfaglig utdanning». En benevning departementet mener er et godt begrep for fagskoleutdanningen, med tydelig signal om nivå, plassering og kjennetegn på utdanningen.

 

Kommentar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune er enig med departementet i at «høyere yrkesfaglig utdanning» er et godt begrep for fagskoleutdanningen, og at dette gir et bedre signal om nivå, plassering og kjennetegn på utdanningen enn hva «fagskoleutdanning» gjør. Nord-Trøndelag fylkeskommune mener derfor at «høyere yrkesfaglig utdanning» bør innarbeides konsekvent i lovteksten til erstatning for «fagskoleutdanning». Av dette følger at den nye loven bør gis betegnelsen «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Dette vil i større grad tydeliggjøre at skoleslaget ligger på nivå over videregående opplæring og skal ha en yrkesfaglig innretning og endring i begrepsbruk som tydeliggjør dette.

 

Forslag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

«Høyere yrkesfaglig utdanning» innarbeides i lovteksten til erstatning for «fagskoleutdanning». Den nye loven gis betegnelsen «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning».

 

 

Gradstildeling og skolebenevnelse

Både Stortinget og departementet har gitt sin tilslutning til at fagskoleutdanninger som er på 60 studiepoeng eller mer, skal gi gradstittel. Departementet foreslår at gradstittelen «fagskolekandidat» blir benyttet. Departementet ber likevel om høringsinstansene sitt syn på dette.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt syn

Nord-Trøndelag fylkeskommune mener at gradstittelen «fagskolekandidat» er dekkende ut fra dagens betegnelse på skoleslaget. Med bakgrunn i diskusjonen om at fagskolebenevnelsen gir assosiasjoner til fag- og yrkesutdanning i videregående opplæring, samt endringen av benevnelsen «fagskoleutdanning» til «høyere yrkesfaglig utdanning», bør det vurderes om det vil være hensiktsmessig å endre benevnelse på både skoleslaget og gradstittelen.

 

 

Erstatte fagskolepoeng med studiepoeng

I den nye fagskoleloven skal fagskolepoeng erstattes med studiepoeng, jf. vedtak i stortingsmeldingen om fagskoleutdanning. Departementet ber om høringsinstansene sitt syn på om tidligere studenter som får skrevet ut nytt vitnemål, bør få omgjort fagskolepoeng til studiepoeng.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt syn

Nord-Trøndelag fylkeskommune mener at endringen fra fagskolepoeng til studiepoeng bør ha tilbakevirkende kraft slik at studenter som tidligere har fått fagskolepoeng, også omfattes av denne endringen. Dette vil bidra til en enklere forståelse av omfanget og nivåplasseringen av utdanningene.

 

 

Kapittel 3. Organisering av fagskolen, § 11 Administrativ og faglig ledelse

Departementet sitt forslag

§ 11 Administrativ og faglig ledelse

(1) Fagskolen skal ha en rektor. Styret skal tilsette rektor ved fagskolen. Ansettelsesprosessen skal sikre at skolen får en rektor som har nødvendig fag- og lederkompetanse, og at studentene og de ansatte blir hørt.

 

Kommentarer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune legger til grunn at departementet mener at det er styret selv som skal tilsette rektor, og at dette bør går klart fram av lovteksten. Slik forslaget lyder nå, vil det for fylkeskommuner med kombinerte fagskoler og videregående skoler være uklart om tilsetting av rektor ved fagskolen kan delegeres til f.eks. fylkesadministrasjonen. Nord-Trøndelag fylkeskommune mener det bør presiseres i loven at det er styret selv som skal tilsette rektor og foreslår derfor at § 11 første ledd blir endret.

 

 Endringsforslag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune (endringen er satt i kursiv)

§ 11 Administrativ og faglig ledelse

(1) Fagskolen skal ha en rektor. Styret selv skal tilsette rektor ved fagskolen. Ansettelsesprosessen skal sikre at skolen får en rektor som har nødvendig fag- og lederkompetanse, og at studentene og de ansatte blir hørt.

 

 

Forslag om endring i studentsamskipnadsloven

Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter de foreslåtte endringene i studentsamskipnadsloven og mener det er riktig at fagskolene skal ha fullverdig tilknytning til studentsamskipnad uten særlig tilpassing. Departementet ber høringsinstansene om å vurdere om fagskolene skal ha en lovfesta plikt eller bare rett til å være medlem i en studentsamskipnad.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt syn

Nord-Trøndelag fylkeskommune mener at fagskolene bør ha en lovfestet plikt til å være medlem i en studentsamskipnad på lik linje med andre høyere utdanningsinstitusjoner.

 

 

 

 

Høringssvaret er behandlet og enstemmig vedtatt i Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune den 19.09.2017, sak nr. 113/17.