Høringssvar fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Høringssvar til ny fagskolelov

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev fra 28.06.2017 og takker for muligheten til å gi noen kommentarer og innspill til utkast om ny fagskolelov.

Store deler av arbeidsmarkedet som elever, lærlinger og studenter skal ut i er på ulike måter påvirket av internasjonale forhold. Det gjelder både faglig innhold, organisering av arbeidet og arbeidsstyrken. Det dreier seg om internasjonale standarder for arbeidsutøvelse, internasjonalt eide bedrifter, samarbeid med utenlandske virksomheter, internasjonale kunder og internasjonal sammensetning av arbeidsstyrken.

SIU jobber for at elever, læringer og studenter skal kunne tilegne seg internasjonal kompetanse og kunnskap for å være forberedt på arbeidslivets krav og behov.  Gode utdanninger utvikles i samarbeid med arbeidslivet og internasjonalisering bør være en naturlig del av opplæring og utdanning. Internasjonal samarbeid bidrar til utvikling av kvalitet i opplæringen.

Senter for internasjonalisering av utdanning(SIU) er en sentral virkemiddelaktør innenfor opplæring og utdanning på alle nivå og har lang erfaring med tilrettelegging av internasjonalt samarbeid for elever, lærlinger, studenter, lærere og instruktører innen fag- og yrkesopplæring. Vi ser det derfor som relevant å uttale seg om noen av endringene som er foreslått i ny fagskolelov. 

SIU har følgende innspill til høringsutkastet (med uthevet kursiv skrift):

Kapittel 3 Organisering av fagskolen § 9-1 Styrets sammensetning

Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for global kunnskapsutvikling, gir kompetanse og ferdigheter som er avgjørende for nødvendig omstilling av norsk næringsliv og er med på å sikre kvalitet i norsk utdanning. Meld st. 9 (2016-2017) – Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning (del 2 kap. 10.3) understrekes det «internasjonalisering er viktig for å sikre at de som tar fagskoleutdanning, har kompetansen som er nødvendig i et stadig mer flerkulturelt og globalisert samfunns- og arbeidsliv. I tillegg kan internasjonalt samarbeid være et godt virkemiddel for å utvikle og sikre kvaliteten i utdanningen, for eksempel ved at det gir kunnskap om andre faglige tradisjoner og impulser til nye måter å gjøre ting på.» Dette støttes blant annet av Meld.St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning[1]. Fagskolestyrets sammensetning er viktig for innholdet i fagskoleutdanningen. SIU ser det derfor som avgjørende at fokuset på internasjonalt samarbeid er representert i fagskolestyret.

Innspill til Kapittel 3, Organisering av fagskolen, § 9 - 1 Styrets sammensetning:

«Styret skal bestå av minst sju medlemmer. Styret skal ha minst ett medlem som er valgt av og blant de ansatte, og minst ett styremedlem som er valgt av og blant studentene ved fagskolen. Hvis styret har mer enn ti medlemmer skal hver av gruppene studenter og ansatte ha minst to medlemmer hver. Minst to medlemmer skal ha bakgrunn fra relevant arbeids- eller næringsliv, fortrinnsvis med regional tilknytning og kunnskap om internasjonalt samarbeid».

Kapittel 4 Fagskolens virksomhet - § 16-1 Innholdet i utdanningen

Internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er en forutsetning for å håndtere globale samfunnsutfordringer. Internasjonale perspektiver kan tilegnes i utdanningen hjemme, i tillegg er det en nasjonal målsetting å øke antall elever og studenter som reiser på utvekslingsopphold eller studier i utlandet. Det er derfor viktig med en presisering av praksisstudier i lovteksten for å framheve at praksis er mulig ute, så vel som hjemme.

Innspill til Kapittel 4, Fagskolens virksomhet, § 16-1 Innholdet i utdanningen:

«Styret skal fastsette en plan for innholdet i utdanningen og bestemme hvordan planen skal gjennomføres, blant annet bestemmelser om obligatoriske kurs, praksisstudier i inn- eller utland, vurderingsformer og lignende».

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/sec2?q=internasjonalisering#match_1

Vedlegg