Høringssvar fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Høring om ny fagskolelov (og tilhørende endringer i samskipnadsloven)

Dato: 30.09.2017

Svartype: Med merknad

Høring om ny fagskolelov (og tilhørende endringer i samskipnadsloven)

Vi ønsker å svare på høringen om endring av fagskoleloven, og sender derfor inn høringssvar. Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en del av studentdemokratiet. Våre eierorgan er Studentparlamentet ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, BI Studentersamfunn ved Handelshøyskolen BI – campus Trondheim, Trondheim Juridiske Studenters Forening ved Folkeuniversitetet, Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Studentunionen ved Høyskolen Kristiania i Trondheim og Studentrådet ved Fagskolen Innlandet. På vegne av disse velger Velferdstinget inn studentene som sitter i styret i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Det er også vår oppgave å forvalte semesteravgiften. Vårt høringssvar vil kort kommentere lovendring om fisjon av studentsamskipnader, men mest fokus vil vi gi fagskolers tilknytning til studentsamskipnader og konsekvensene dette vil ha for studenter, Velferdstinget og Sit.

Kort om fisjon av studentsamskipnader

Velferdstinget anser det som uproblematisk at dagens praksis lovfestes.

Plikt for fagskoler å være tilknyttet en studentsamskipnad

Velferdstinget er imot enhver plikt for fagskoler å skulle tilknytte seg en studentsamskipnad. Det bør være opp til fagskolen selv å bestemme om de ønsker å være en del av en studentsamskipnad eller ikke. Velferdstinget er opptatt av at denne åpningen på ingen måte skal gå ut over dagens velferdstilbud i form av manglende administrative og økonomiske ressurser.

Studentperspektivet

Vårt synspunkt er at det er uproblematisk å inkludere fagskoler som ligger nært allerede eksisterende tilbud, det vil si fagskolene som ligger i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Det finnes det allerede tilbud, som fagskolene kan dra nytte av. Det er ikke gitt at fagskolestudenter har det samme behovet som studenter i akademia.

Velferdstinget mener det er fornuftig at utdanningsinstitusjoner skal være tilknyttet en samskipnad. Dette er utfordrende med tanke på at flere fagskoler er i flere byer som hører inn under flere ulike studentsamskipnader.

Den største utfordringen vi ser, er dersom det er fagskoler som ønsker å tilknytte seg studentsamskipnaden som ligger på andre steder enn der det allerede eksisterer et tilbud. Det er mange ulike fagskoler i områdene mellom Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Dersom noen av disse ønsker å tilknytte seg samskipnaden så vil det føre til kostnader for studentsamskipnaden og det vil få konsekvenser for bruk av semesteravgift. Noe som vil føre til at tilbudet for de som allerede betaler semesteravgift vil måtte bli redusert. Et problem kan da være at fagskolene blir lovet gull og grønne skoger med å tilknytte seg en studentsamskipnad, eksempelvis så bidrar diskusjonen om plikt til å tilknytte seg en studentsamskipnad til at det er lett å tro at alt blir mye bedre så fort studentsamskipnaden kommer inn i bildet.

Velferdstinget mener at det er viktig at fagskolene selv tar en avgjørelse om de ønsker å tilknytte seg en studentsamskipnad. I den prosessen er det helt avgjørende at fagskolestudentene er inkludert. For at en god beslutning skal tas, er det essensielt at de økonomiske konsekvensene blir påpekt. Velferdstinget mener også at studentsamskipnaden og fagskolen må bli enige for at en tilknytning skal finne sted. Dette begrunner Velferdstinget med at vi har valgt studenter som sitter i styret, som også er personlig ansvarlige dersom Sit skulle gå under. For at Sit skal drive økonomisk fornuftig er det viktig at de har mulighet til å si nei til fagskoler, dersom det ikke er økonomisk gjennomførbart. Velferdstinget ønsker med andre ord ikke en ubetinget rett til tilknytting.  

Velferdstinget ønsker også å påpeke at des større geografisk avstand det er mellom utdanningsinstitusjonene des større vil kostandene for å opprettholde studentdemokratiet være. De kostnadene betales via semesteravgift.

Det virker rett og slett som om Kunnskapsdepartementet ikke har sett på hva de faktiske økonomiske konsekvensene vil bli. Velferdstingets klare oppfordring er at Kunnskapsdepartementet tar Samskipnadenes og studentdemokratienes økonomiske bekymringer på alvor. Velferdstinget oppfordrer departementet til å gjøre en skikkelig konsekvensutredning før endelig avgjørelse.