Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeksommunes høringssvar

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Sør-Trøndelag fylkeskommune er godt fornøyd med departementets forslag til ny fagskolelov, som i større grad tydeliggjør ansvar og roller i forhold til forvaltning av fagskolesektoren og drift av egne fagskoler. Det er positivt at loven blir mer lik Universitets- og høgskoleloven når det gjelder språkbruk og studentrettigheter. Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter derfor i hovedsak forlaget til ny fagskolelov, men med følgende endringsforslag og kommentarer:

  1. Betegnelsen «høyere yrkesfaglig utdanning» foreslås innarbeidet i lovteksten til erstatning for «fagskoleutdanning».

  2. Den nye loven foreslås gitt betegnelsen «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning».

Sør-Trøndelag fylkeskommune mener videre at

  1. det ved innføring av betegnelsen «høyere yrkesfaglig utdanning» bør vurderes å endre navn på både skoleslaget og gradstittelen.

  2. at endringen fra fagskolepoeng til studiepoeng bør ha tilbakevirkende kraft slik at studenter som tidligere har fått fagskolepoeng, også omfattes av denne endringen.

  3. fagskolene bør ha en lovfestet plikt til å være medlem i en studentsamskipnad på lik linje med andre høyere utdanningsinstitusjoner.