Høringssvar fra Velferdstingene i Norge

Svar på høring om ny fagskolelov fra Velferdstingene i Norge

Dato: 30.09.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 28.06.2017 om endring av fagskoleloven, og ønsker med dette å avgi et høringssvar. Velferdstingene i Norge er en sammenslutning av velferdstingene i Norge (ViN). ViN skal arbeide nasjonalt for gjennomføring, koordinering og synliggjøring av velferdstingenes felles politiske målsetninger.

Høringsbrevet opplyser at Stortinget har bedt departementet om å vurdere en plikt for fagskoler til å være tilknyttet en studentsamskipnad, og at et eventuelt forslag om slik plikt vil måtte utredes grundigere. Kunnskapsdepartementet ber om høringsinstansenes foreløpige syn på om dette bør lovfestes.

Vi tilslutter oss mye av problematikken og utfordringene som er skissert i Samskipnadsrådet sitt høringssvar.

Velferdstingene i Norge (ViN) ser ikke bort fra at en nærmere utredning vil kunne gi grunnlag for visse unntak eller begrensninger. Velferdstingene i Norge støtter ikke en plikt for fagskoler til å være tilknyttet en studentsamskipnad, det bør derimot være en rett, slik at den enkelte fagskole med sine elever, kan vurdere om det er ønskelig for sin skole.

Dette er begrunnet ut fra den eventuelle økonomiske belastningen det kan være på samskipnadene, i tillegg til at enkelte studenter ved fagskolene faller utenfor samskipnadenes tilbud, begrunnet i f.eks. tildelingskriterier i samskipnadens boliger hvor noen har satt en aldersgrense.