Høringssvar fra Norges Fiskarlag

Ny fagskolelov

Dato: 29.06.2017

Svartype: Uten merknad

Norges Fiskarlag har ingen merknader til forslaget til ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven.

Med vennlig hilsen

for Norges Fiskarlag

Bjørn Kvello