Høringssvar fra BÅRDAR AKADEMIET AS

SVAR PÅ HØRING OM NY FAGSKOLELOV

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Bårdar Akademiet AS vil gi anerkjennelse for initiativet til styrking av fagskoler generelt. Bårdar støtter fullt ut formålet om å profesjonalisere fagskoleutdanningen. Vi er enige i at fagskoler og fagskoleutdanning vil spille en viktig rolle i utviklingen for fremtidig utdanning og sysselsetting, både regionalt og nasjonalt.

Bårdar Akademiet AS har følgende bemerkninger til høringsnotat:

Punkt 8 UNNTAKSHJEMMEL FOR AT FAGSKOLEUTDANNING KAN HA TRE ÅRS OMFANG

Vi støtter unntakshjemmel om at fagskoleutdanninger kan ha tre års omfang. Vi mener imidlertid at departementets vurdering og forslag (punkt 8.3) blir for snever siden unntaket kan tolkes til utelukkende å gjelde utdanninger med krav om sertifisering og autorisasjoner. For scenekunstutdanning, herunder dans, sang og skuespill, vil det kunne være behov for tre års omfang uten at dette er formalisert gjennom sertifisering og autorisasjoner. Årsaken er at scenekunstutdanningen skiller seg fra tradisjonell teoriundervisning ved at det er studentens egen kropp og stemme som er produktet. Med andre ord er det ikke nok at studenten vet hva hun eller han skal gjøre, studentens kropp og stemme må også være i stand til å utføre det i praksis. Det å bygge en kropp og en stemme som tåler ulike teknikker og evner å utføre dette vil kreve et så stort antall repetisjonstimer at studiet vanskelig lar seg gjøre gjennomførbart på mindre enn tre år.

Vi bemerker at studier ved Bårdar Akademiet AS innen fagskolens oppstart var treårig.

Vårt forslag er at akkrediteringen i tillegg til å inkludere internasjonale krav til yrkesutøvelse og sertifiseringer, også inkluderer fagskoleutdanninger innen scenekunstfag og som kan dokumentere at læringsutbyttekravene ikke ar seg oppfylle innenfor en tidsramme på to år.

Punkt 12 OPPTAK

Viser til punkt 12.3.2 om Opptak på grunnlag av realkompetanse – aldersgrense.

Høringsnotatet foreslår en aldersgrense på 23 år. For kunstskoler vil dette være en svært begrensende bestemmelse som i verste fall kan medføre drastiske konsekvenser for en rekke institusjoner.  Innen dans, musikk eller sang er det ikke usannsynlig at søkere som ikke har hatt læring som hovedaktivitet, og som er yngre eller omtrent like gamle som personer som har fullført videregående opplæring, kan ha klart å oppnå den samme eller tilsvarende kompetanse. Det finnes en rekke eksempler på ungdom som har fått danseopplæring systematisk fra 7-8 års alderen, f.eks. gjennom deltakelse på ballettskolen til Nasjonalballetten eller i Bårdars eget talentutviklingsprogram.

Med andre ord er det ikke overensstemmelse med ordlyden i punkt 12.3.2. og den virkelighet vi oppfatter til daglig.

Vårt forslag er at kunstskoler får unntak fra regelen om at realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning settes ved 23 år. Kunstskoler må kunne ha aldersgrense på fylte 19 år i opptaksåret. Unntaket må spesifiseres i ny lov, jf. §15 i lovutkastet.

Punkt 13 STUDIEPOENG

Vi har vanskelig for å se verdien med å endre betegnelse til studiepoeng dersom det kun er en verdi i navn og ikke i gavn.  Vi ser ingen grunn til å åpne opp for at gamle vitnemål skal kunne bli skrevet ut på nytt for å endre benevnelsen fagskolepoeng til studiepoeng, men er positive til navnebyttet.

Vi vil presisere at overgangsmulighet mellom fagskoler og høyskoler er svært viktig mhp. status og fremtid for fagskoleutdanningen. Faktum er at studenter ved kunstskoler som Bårdar Akademiet AS i praksis vil ha en todelt yrkeskarriere. Studenten vil først ha en utøvende karriere (på scenen), for siden få en overgang til en ikke-utøvende karriere. For dansere vil det for eksempel være sjeldent at man har en utøvende karriere etter fylte 40 år.

For fagskolestudenter i kunstfaglige retninger og med et treårig løp (jf. Punkt 8 om tre års omfang) vil det være naturlig at studieløpet teller likt som en treårig høyskoleutdanning (bachelor) med tanke på f.eks. praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Skal fagskolene få styrket sin status samtidig som fagskolestudentene skal ha en trygghet for fremtiden, bør et slikt vilkår være et minimum. 

Vårt forslag er at det i §16 i forslag til ny lov legges til et ledd hvor det bekreftes at et treårig fagskoleløp, eller toårig fagskole + et tredje år fra en høyskole (bachelor-år) skal kvalifisere til inntak ved høyskoler for praktisk pedagogisk utdanning.