Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Høringssvar fra Norges Rederiforbund_ Forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven - (Fagskoleloven)

Dato: 22.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar: Forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven - (Fagskoleloven)

Vi viser til høring om Forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven - (Fagskoleloven). Norges Rederiforbund takker for muligheten til å komme med innspill til denne høringen.

Norges Rederiforbund har en merknad knyttet til punkt 8 i høringen; Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning kan ha 3 års omfang. Vi mener at det er svært positivt at det for enkelte utdanninger åpnes for at disse kan ha 3 års omfang.

Maritime fagskoler må forholde seg til eksterne, internasjonale sertifiseringskrav gjennom STCW-konvensjonen. Det kan være vanskelig å tilfredsstille kravene i konvensjonen innenfor rammen av en 2-årig fagskoleutdanning. Dette gjør at maritim fagskoleutdanning er svært presset på tid, og at det er lite rom for å undervise i fag som arbeidsgiverne krever, men som går utenfor konvensjonen.

Ved å utvide fagskoleutdanningen med et halvt- eller et år vi det bli enklere for fagskolene å tilby spesialiseringer som arbeidslivet etterspør, samt å gå mer i dybden på de tema som konvensjonen skisserer. Vi mener derfor at muligheten for å gjøre fagskoleutdanning, i særskilte tilfeller, 3- årig, vil øke fagskolens attraktivitet og gjøre de fagskoleutdannede mer attraktive på arbeidsmarkedet.