Høringssvar fra Studentsamskipnaden på Vestlandet

Høring om ny fagskolelov (og enkelte endringer i samskipnadsloven

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Studentsamskipnaden på Vestlandet  takker for invitasjonen til å gi høringsuttalelse i forbindelse med forslag til ny Fagskolelov og til endringer i Samskipnadsloven.

Vi er i utgangspunktet positive til at studenter ved fagskoler får anledning til å bli medlem av en studentsamskipnad da disse også har behov for velferdstjenester på linje med ordinære studenter. Det er imidlertid enkelte forhold som vi mener bør reguleres på en bedre måte enten i selve loven eller i en senere forskrift:

  • Rett til medlemskap i en samskipnad bør ikke gjelde for fagskoler som hovedsakelig retter seg inn mot voksne studenter som tar etterutdanning ved siden av fullt arbeide.
  • Det bør gis anledning til at fagskoler som har undervisning på steder hvor samskipnaden ikke har et tjenestetilbud, kan unntas fra innbetaling av semesteravgift og således medlemskap i samskipnaden.
  • Det bør avklares om avgift til fagskolestudentenes interesseorganisasjon (ONF) skal betales av samskipnaden fra innbetalt semesteravgift.
  • Kravet til at alle medlemsinstitusjoner har et ansvar for å bidra økonomisk til fristasjon/fristasjonstilskudd og tilskudd til øvrige velferdstilbud, bør forsterkes i Lov om Studentsamskipnader

 

Vi mener det ikke vil være rett å innføre en plikt til medlemskap i en studentsamskipnad da vi mener det er en fordel at en innmelding er forankret i styret hvor også studentene vil være representert. Det er mange eksempler hvor det ikke nødvendigvis er formålstjenelig at en fagskole blir medlem av en samskipnad f.eks hvor undervisningen hovedsakelig er basert på deltidsstudier eller retter seg mot voksne studenter som tar etterutdanning ved siden av arbeide.