Høringssvar fra Styret for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale - forslag til ny lov om fagskoleutdanning og endringar i studentsamskipnadslova

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Styret for Fagskolane i Hordaland gjev høyringsuttale som det kjem fram av vedlegget.

Vedlegg