Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Høring - Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) viser til høringsnotat i saken. FFO representerer 335 000 kronisk syke, funksjonshemmede og pårørende i 80 medlemsorganisasjoner. Vi har kun innspill til Kap 3.5 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Departementet viser i høringsnotatet til at det i spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 4 fremgår uttrykkelig at sykehusene skal ivareta opplæring av pasienter og pårørende, og at Helse- og omsorgstjenesteloven (som gjelder kommunene) ikke har en generell bestemmelse som eksplisitt pålegger en plikt til opplæring av pasienter, brukere og pårørende. Det vises i høringsnotatet til andre lovbestemmelser som pålegger kommunene en slik plikt, og departementet lander på at det ikke er behov for noen forsterking av dette. FFO er ikke enig i denne vurderingen.

 

Helse, læring og mestring henger tett sammen, og dette understrekes av Helse- og omsorgsminister Bent Høie i alle sammenhenger. For mennesker med langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom, bekymringer rundt tilstanden og praktiske utfordringer forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet. Opplæring og veiledning kan dempe dette, og da er tilbudet om lærings- og mestringskurs sentralt.

 

Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen oppfordret sterkt til etablering av lærings- og mestringssenter i kommunene, men dette er i liten grad fulgt opp. Tilskuddsordningen på området stimulerer til frisklivstiltak, og det går ut over lærings- og mestringstilbudet. De to tilbudene har ulike målgrupper, og frisklivstiltak dekker ikke behovet for et lærings- og mestringstilbud. En kartlegging utført av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) viser at kun 18 prosent av kommunene har tilbud innen læring og mestring, og bare 3-4 kommuner har eget lærings- og mestringssenter.

 

Dette viser at dagens lovverk ikke er sterkt og forpliktende nok. For å sikre at lærings- og mestringstiltak etableres og utvikles anbefaler FFO å ta inn en bestemmelse som eksplisitt pålegger kommunene en plikt til opplæring av pasienter, brukere og pårørende gjennom lærings- og mestringskurs. En tilsvarende rett for bruker, pasient og pårørende bør tas inn i pasient- og brukerrettighetsloven.

 

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

 

Lilly Ann Elvestad

Generalsekretær

Vedlegg