Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse - Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 210916 sak 210-16 og fattet følgende vedtak:

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksframlegget.

2. Dersom krav om kjernekompetanse skal lovfestes bør også yrkesgruppene vernepleier, sosionom og helsefagarbeider inkluderes.

 

Merknad 1

Det må sikres at en etablering av en eventuell forsøksordning der kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS) ikke over tid fører til en endring av finansieringsmodellen. En slik endring vil bryte med prinsippet for spesialisthelsetjenesten, som skal sikre et likt behandlingstilbud i hele landet, uavhengig av den enkelte kommunes økonomi. Det er i den sammenhengen spesielt viktig å verne om den psykiske helsetjenesten.

 

Merknad 2

Bystyret mener stillingsbenevnelsen ”Helsesøster” bør erstattes med en kjønnsnøytral tittel.

 

Vedlegg