Forsiden

Høringssvar fra Kragerø kommune

Høringsuttalelse om oppfølging av forslag i Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen

Dato: 10.10.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret har behandlet saken i møte 06.10.2016 sak77/16

Kragerø kommune gir sin tilslutning til det felles høringssvaret som er utarbeidet av Telemarkskommunene og Sykehuset Telemark HF i forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

Høringssvaret ligger vedlagt

 

Vedlegg