Forsiden

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund

Høringssvar - oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv

Dato: 01.10.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar - oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker å gi følgende innspill til oppfølging av forslag i Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen. 

3.2 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

NFF mener at helseprofesjoners kompetanse er avgjørende for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester, og en lovfesting av de profesjoner som representerer denne kjernekompetansen er viktig i denne sammenheng.

NFF mener helseprofesjonene besitter viktig og spesifikk kompetanse, særegen for den enkelte profesjon. Hver for seg kan de bidra til å forstå helseutfordringer og yte helsehjelp fra ulike perspektiv og med ulike innfallsvinkler. Kommunene må kunne se helsetjenestene i en helhet for å sikre en faglig forsvarlig tjeneste av god kvalitet. Det forutsetter godt koordinerte tjenester med gode pasientforløp og tilstrekkelig tilgjengelig personell. I følge forslaget § 3-1 skal kommunene ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster fra 2018. Dersom kommunene skal knytte til seg helsepersonell er NFF skeptiske til hvordan dette sikrer kommunenes mulighet til strategisk og faglig ledelse av tjenestene. Tilknytning kan gi rom for kjøp av tjenester gjennom en tredjepart slik som anbudsordninger med private helseaktører slik vi ser i andre land. NFF mener det i en sterk offentlig helsetjeneste er viktig at det enkelte personell har en direkte tilknytning til kommunene. NFF er videre av den oppfatning at for å sikre koordinering, samhandling og styring må dette punktet endres slik at det fremgår hvilke personellgrupper som faktisk skal inngå i den kommunale helsetjenesten.  

Når kommunene har ansvar for å levere flere og mer spesialiserte tjenester, innebærer det et behov for styrket helsefaglig kompetanse, men også bedret tilgjengelighet på slik kompetanse. Den fremtidige kommunehelsetjenesten må utvikles slik at befolkningen får lik tilgang på nødvendige helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted. I dag ser vi tydelige tegn på at tilgang på helt nødvendige fysioterapitjenester er svært avhengig av nettopp økonomi og bosted. Tilstrekkelig kapasitet på kommunenes helsetjenester er derfor også viktig.

3.3 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten har spisskompetanse på diagnostisering og medisinsk behandling. Kommunene har breddekompetanse på hvilke konsekvenser sykdommer og skader får med hensyn til fungering i dagliglivet. Pasienten/brukeren har ofte behov for tjenester fra begge tjenestenivåene, så det er av avgjørende betydning at det arbeides med å utvikle en forståelse og kompetanse for hverandres tjenestetilbud på tvers av nivåene for å kunne lage gode pasientforløp med smidige overganger.  Forslaget om at veiledningsplikten skal gå begge veier støttes derfor. 

3.4 Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

NFF er enig med regjeringen i at det er behov for et lederløft i kommunehelsetjenesten og at god ledelse på alle nivå i tjenestene er avgjørende for at tjenestene til enhver tid er forsvarlige. Videre er fagmiljøer med god ledelse av sentral betydning for at kommunene kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Vi er også enig med regjeringen i at ledelse og tilretteleggelse for samarbeid bør skjer på sentralt nivå i kommunens helse- og omsorgstjeneste, slik at bedre koordinering sikres.  

Det er utfordringer knyttet til manglende samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og mellom ulike grupper helsepersonell i primærhelsetjenesten. For å sikre bedret samhandling må det iverksettes tiltak på flere områder. Blant annet må det sikres felles mål gjennom strategisk ledelse. NFF mener i tillegg at faglige ledelse er viktig mht til organisering, prioritering og endring, som har stor betydning for kvaliteten på tjenestene.  Både strategisk og faglig ledelse bør styrkes for oppnå en kvalitativ god primærhelsetjeneste.

3.6 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep

Helsepersonell har meldeplikt om slike forhold etter helsepersonelloven. NFF synes det er positivt at også kommunenes ansvar skal tydeliggjøres. Det uttrykkes på s. 54 et ønske om et klarere lovverk, økt opplæring hos kommunens ledelse og et bedre system for å følge opp meldinger som blir gitt. Forslaget til lovregulering er ikke godt nok jf. formuleringen «kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot..» Etter vår oppfatning blir ikke kommunen ansvarliggjort godt nok med denne formuleringen. NFF foreslår derfor en alternativ ordlyd: «Kommunen har et særskilt ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for osv.» Vi savner videre konkrete forslag mht. økt opplæring og et bedre system for å følge opp meldinger.

Kapittel 4 – Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Det er en utfordring å få til helhetlige og gode pasientforløp som inkluderer fysioterapi for mennesker med psykiske lidelser. NFF er opptatt av at pasienter med psykiske lidelser skal ha tilgang til en åpen, helhetlig, tilgjengelig tjeneste av høy faglig kvalitet. For å sikre at tjenesten ar av høy faglig kvalitet er det viktig at aktuelle helsepersonellgrupper, som for eksempel psykomotoriske fysioterapeuter, blir innlemmet i et slikt forsøksprosjekt. Psykomotorisk kompetanse må være en naturlig del av et tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud. Vi erfarer at behandlingen gir pasienter økt forståelse for sammenhenger mellom for eksempel depresjon og angst og kroppslige spenningsmønstre. På den måten settes fysiske plager inn i en meningssammenheng og gir muligheter til omstilling og bedret funksjonsnivå både fysisk og psykisk.

10.1 Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

I § 5.8 lyder forskriftsforslaget fra Regjeringen:

«Kommunen kan pålegge personell som yter tjenester etter denne lov å gi opplysninger til bruk for pålegg, styring og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder også private tjenesteytere som ikke har avtale med kommunen… Utlevering…..».

Dette forslaget kan vi ikke støtte. Privatpraktiserende helsepersonell uten tilknytning til den offentlige helsetjenesten kan ikke pålegges å gi opplysninger til bruk for pålegg, styring og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.