Forsiden

Høringssvar fra Gjøvik kommune

Høringssvar Oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen

Gjøvik kommune har kommentar kun til denne delen av høringsnotatet.

Ifølge høringsnotatet har Stortinget vedtatt at ansvaret for tannhelsetjenester, inkludert odontologiske spesialisthelsetjenester, bør overføres fra fylkeskommunen til den enkelte kommune. Det foreslås å regulere kommunens plikter på området i Helse- og omsorgstjenesteloven, mens pasientenes tannhelserettigheter foreslås regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Med en overføring av ansvaret for tannhelsetilbudet til kommunene ønsker man å oppnå bedre samarbeid med de kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette kan være en fordel for pasienter med spesielle og store hjelpe- og omsorgsbehov.

I høringsnotatet gjentas at Stortinget ønsker å overføre ansvaret til større og mer robuste kommuner. Det foreslås at mindre kommuner samarbeider med andre kommuner, f. eks. ved interkommunale foretak eller ved vertskommunesamarbeid.

Bemanning av tannlege- og tannpleierstillinger er allerede en utfordring i små kommuner i distriktene. Enda vanskeligere er bemanning av tannlegespesialister. De eksisterende regionale odontologiske kompetansesentre, viktige for forskning, utvikling og utdanning av spesialister mm, foreslås lagt til kommunen der de er geografisk plassert, men med statlig tilskuddsordning.

Dagens organisering av tannhelsetjenestene virker godt utviklet gjennom årene, med god satsing på utdanning, utvikling og fordeling av tjenester. Vi er usikre på om overføring av ansvaret for tannhelsetjenester til hver enkelt kommune vil gi folket et bedre tilbud, og frykter at det i stedet vil føre til økt byråkratisering, faglig forringelse og økte sosiale helseforskjeller, hvor folk som bor i små, fattige kommuner i utkant-Norge blir taperne.

Vi opplever ikke samarbeid mellom tannhelsetjenesten og kommunens helsetjenester som et reelt problem i dag. Dersom det er tilfelle i mange kommuner, bør det kunne løses på enklere vis enn en total omkalfatring av ansvaret for tannhelsetjenesten.

 

Vennlig hilsen

Gjøvik kommune

Rådmann Magnus Mathisen