Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Høringssvar fra Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

 

Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune behandlet i møte 13.9.2016 to saker om forslagene i dette høringsnotatet.

 

I saken om overføring av ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, gjorde utvalget slikt vedtak:

 

 

 1. Fellesnemndas arbeidsutvalg mener at fortsatt fylkeskommunal/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten er den beste løsningen. Alternativt bør oppgaveoverføringen utsettes til man har fått en avklaring av ny kommunestruktur i f.b.m. den pågående kommunereformen. Behovet for interkommunalt samarbeid vil uansett være stort også i framtida, uavhengig av av de endringer som kommer som følge av kommunereformen. Fellesnemndas arbeidsutvalg mener det er en betydelig risiko for at fagmiljøene i tannhelsetjenesten vil bli svekket når de mindre, og det kan få negativ innvirkning på kvaliteten på tjenestene.
 2. Det er positivt at pasient- og brukerombudsordningen også vil omfatte tannhelsetjenester.
 3. Dersom ingen pasienter skal miste rettigheter de i dag har i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, må konsekvensene dette lovforslaget vil ha for psykiatriske pasienter i poliklinisk behandling og grupper som etter fylkestingsvedtak har fått rettigheter, vurderes nærmere. Fellesnemndas arbeidsutvalg merker seg dessuten at lovforslaget omtaler hvem som skal ha rett til tannhelsetjenester, men ikke hvilke grupper det vil bli anledning til å kreve vederlag fra. Det er derfor usikkert om noen som nå har rett til gratis tannhelsetjenester, mister dette.
 4. Det er viktig å sikre at pasienter i alle kommuner får tilgang til spesialisttannhelsetjenester ved behov. Det er store utfordringer knyttet til hvordan kommunene kan ivareta sitt ansvar for å sørge for dette. Det er en betydelig svakhet ved dette høringsnotatet at viktige spørsmål omkring organisering og finansiering av de odontologiske kompetansesentrene ikke er løst, men skal utredes senere.
 5. Dette er ikke en vanlig virksomhetsoverdragelse, og det bør kunne forventes at staten tar et større ansvar for prosessene og konsekvensene enn det som det legges opp til.
 6. Dersom overføringen ikke skal få alvorlige konsekvenser for kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, må staten dekke de merutgiftene - i forhold til fylkeskommunal drift - som kommunene vil få.
 7. Lovfesting av krav om at kommunene bør ha tilknyttet tannlege, støttes.
 8.  

 

I saken som omhandlet forslag som gjelder lovendringer av betydning for andre deler av helsetjenesten, gjorde utvalget slikt vedtak:

 

 

 1. Forslaget om å lovfeste krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster og jordmor, støttes.

 

 1. Forslaget om å lovfeste krav om at kommunen må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege (forutsatt at kommunene får ansvar for tannhelsetjenesten) knyttet til seg, støttes. Fellesnemndas AU bemerker at kommunens plikt til å løse bestemte oppgaver på faglig forsvarlig vis binder kommunen til å bruke kvalifisert personell, selv om ikke alle aktuelle profesjoner er nevnt i loven.

 

 1. Forslaget om lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten, støttes.

 

 1. Forslaget om å tydeliggjøre ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, støttes, men det må følges opp med økonomiske virkemidler.

 

 1. Forslaget om å tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep støttes, men dette må følges opp med økede ressurser.

 

 1. Forslaget om etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS), støttes. Fellesnemndas AU har følgende merknader:
 • Kommunene bør utnevne medlemmer til et eventuelt styre for det kommunale DPS
 • Helseforetaket bør dekke utgifter til større vedlikeholdsarbeider og eventuelle påbygginger
 1. Forslaget om å tydeliggjøre spesialisthelsetjenestens plikt til å oppnevne kontaktlege, støttes.

 

 1. Forslaget om å tydeliggjøre plikt til psykososial beredskap og oppfølging, støttes. Den må følges opp av tilsynsmyndighetene samt med både regulerende og stimulerende økonomiske virkemidler.

Vedlegg