Forsiden

Høringssvar fra Orthodontis AS

Overføring av kjeveortopedisk behandling fra Folketrygden til kommunene. Konsekvenser for IT-bruk og elektronisk samhandling.

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Overføring av kjeveortopedisk behandling fra Folketrygden til kommunene.

Konsekvenser for IT-bruk og elektronisk samhandling.

 

  • Rammefinansiering av kjeveortopedi vil sette IT-bruken sterkt tilbake sammenlignet med dagens trygdefinansiering
  • Dagens elektroniske oppgjørsordning mellom Helfo og kjeveortopedene fungerer svært og har svært små byråkratikostnader
  • Ved rammefinansiering vil byråkratikostnadene øke vesentlig
  • Helfos IT-programmer sikrer at alle pasienter likebehandles og får den stønad de har krav på.
  • Finansiering fra kommunale rammetilskudd vil gi store forskjeller mellom kommuner, og pasientenes tilbud vil bli avhengig av bostedskommune

 

Orthodontis AS har levert programvare til kjeveortopediske praksiser siden 1995. Programmet vårt omfatter både kliniske og økonomiske sider av driften, inkludert behandleroppgjør med Helfo over Norsk Helsenett (NHN) og andre EDI-funksjoner.

De siste 10 årene er det utviklet meget gode elektroniske rutiner for Helfos oppgjør med kjeveortopedene. Samtlige spesialister i kjeveortopedi er tilknyttet NHN, sender sine regninger til Helfo over NHN, og mottar betaling fra Helfo over NHN. I tillegg har Helfo utviklet programvare for elektronisk kontroll av takstbruken på innsendte regninger og automatisk tilbakemelding til behandler ved feil takstbruk.

Orthodontis AS er partner i NHN og har vært med på denne IT-utviklingen fra starten for 10-12 år siden. Alle programleverandører har integrert Helfos løsninger i sine programmer, og vi har i dag et meget effektivt oppgjørs- og kontrollsystem med minimale administrasjonskostnader for både kjeveortopeder og myndigheter. Dette sikrer at trygdemidlene går til pasientbehandling og ikke til byråkrati. Kontrollprogrammet sørger for riktig takstbruk, og for at pasientene likebehandles og får den refusjon de har krav. Elektronisk oppgjør er en forutsetning for direkte oppgjør til kjeveortopedene, slik at pasientene slipper å forskottere egenbetalingen.

Dersom ansvaret for tannhelsespesialistene overføres til kommunene og kjeveortopedi skal finansieres fra kommunenes rammetilskudd, vil ikke den programvaren som er utviklet av Helfo, kunne benyttes. Vi ser ikke at det skal være mulig å utvikle ny programvare for elektronisk samhandling og kontroll med kommunenes ressursbruk til kjeveortopedi, og vi må forvente store forskjeller mellom kommuner mht behandlingstilbud, tilgjengelighet og kvalitet. Utvikling av ny programvare vil, uansett ambisjonsnivå, bli svært kostbart og tidkrevende, og det vil være umulig å etablere systemer som ikke vil gi vesentlig høyere byråkratikostnader enn dagens trygdeordning. Det vil også være tilnærmet umulig å unngå at pasientene må forskottere egenandeler uten at det etableres ressurskrevende administrative rutiner.

Utviklingen av elektronisk samhandling med Helfo har uten tvil vært svært vellykket for myndighetene, pasientene og kjeveortopedene. Det skal etter vår mening svært vektige grunner til for å forkaste et så velfungerende system.

Elektronisk oppgjør med Helfo er bare en liten del av vårt kjeveortopediske program, så for Orthodontis AS er en overføring til kommunene av mindre betydning. Men det langvarige samarbeidet med helsemyndighetene om utviklingen av dagens løsninger har gitt oss førstehånds kunnskaper om kvalitetene ved dagens ordning. En overføring til kommunene vil uten tvil medføre et stort tilbakeskritt for IT-bruken på dette helsefeltet, og gi store kostnader til nye IT-prosjekter som aldri vil kunne gi de rasjonaliseringsgevinster og lave byråkratiske kostnader som med dagens trygdefinansiering.

Vi anbefaler derfor så sterkt vi kan at trygdefinansiering opprettholdes. Dette behøver etter vår vurdering ikke å komme i konflikt med overføring av sørge for ansvaret for spesialisttannhelsetjenesten fra fylkene til kommunene. Trygdefinansiering lar seg like godt kombinere med kommunalt som med fylkeskommunalt ansvar.

Ørsta 27.09.2016

Tor E. Torbjørnsen

Styreleder Orthodontis AS