Forsiden

Høringssvar fra Lier kommune

Høringssvar fra Lier kommune

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene.

Lier kommune er positiv til et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten. Det kan bidra til en bedre sammenheng i tjenestene. De voksne som har rett til tannhelsehjelp er i stor grad pasienter/ brukere i kommunen. Kompetansen til ansatte i tannklinikkene kan også være nyttig ute i tjenestene til opplæring av ansatte, eller for å bistå pasienter/ brukere der de er.

Alle forhold i samfunnet som fremmer god folkehelse fremmer også god tannhelse og omvendt. Ved å integrere allmenntannhelsetjenester i kommunen vil kommunen lettere kunne se utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og sykdomsforhold og bruke det som grunnlag for det forebyggende arbeidet.

Når kommunene skal overta ansvaret må finansieringen være tilstrekkelig, slik at dagens tilbud ikke forringes og at tannhelsetjenesten kan organiseres effektivt for kommunene, i forhold til de øvrige tjenestene. Det må tilføres ekstra midler for å dekke kravet om at personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler også skal få de samme rettighetene.

Kommunene må vurdere hvorvidt de personellressursene og den klinikkstrukturen som de får overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er tilstrekkelig for å ivareta ansvaret i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift.

Det bør legges særskilt til rette for at mindre kommuner løser oppgaven gjennom interkommunale samarbeid for å ivareta stordriftsfordelene som fylkeskommunen har i dag.

Lier kommune er derimot skeptisk til å overføre spesialisttannhelsetjenesten til kommunene. Denne tjenesten bør fortsatt hjemles i spesialisthelsetjenesten og driftes av spesialisthelsetjenesten. Det er avgjørende at oppgaveoverføringen av tannhelsetjenesten gjennomføres med god prosess i dialog mellom fylkeskommunen og kommunene.

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner.

Lier kommune mener det er behov for å forbedre samhandlingen med DPS. Det er ulikt i hvor stor grad kommunene opplever at DPS understøtter kommunene og bidrar til helhet og sammenheng i tjenesten til beste for pasientene.

Lier kommune støtter et forsøk med overføring av driftsansvar, selv om det må påpekes at rammebetingelsene for forsøket er utfordrende for begge parter. Et forsøk vil gi anledning til å se DPS-tjenestene i sammenheng med øvrig kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud.  Men det er utfordrende at forsøksordningen innebærer at spesialist­helsetjenesten fortsatt skal ha «sørge-for-ansvaret» for de tjenestene kommune skal ha driftsansvar for.

Lier kommune mener også det er utfordrende at forsøksmodellen legger opp til at kommunene ikke får overta finansieringsansvaret og at løsningen trolig blir at det økonomiske oppgjøret skal avtales lokalt.

Rammebetingelsene for forsøket vil kreve stor velvilje og evne til å finne løsninger fra begge parter.

En deltagelse i et forsøk må baseres på vurderinger av forventede gevinster for pasientene. Målsettingene med forsøket må blant annet være at gjennom bedre samhandling og helhetlig tilnærming får forsøket frem modeller som:

- styrker det forebyggende arbeidet

- reduserer ventetid på behandling

- øker tilgjengeligheten til tjenestene

- skaper er koordinerte, sammenhengende og forutsigbare behandlings- og oppfølgingsløp for mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet

Kommunene mener det i forsøket må utarbeides effektmål som kan bidra til å finne gode løsninger for fremtidig organisering av psykisk helsevern.

Forsøket må følges av forskning og det bør legges til rette for læringsnettverk for kommunene som deltar.

Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Lier kommune støtter departementets vurdering av at rett kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at visse kompetansekrav bør fremgå i lov.

Det er sammen­hengen mellom kunnskap og forsvarlighet som er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Gode helsetjenester, god sam­handling mellom tjenesteområder og rundt den enkelte pasient sikres ved faglig kompetente medarbeidere. 

Lier kommune mener likevel at det er uheldig å lovfeste krav til noen yrkesgrupper, fremfor andre viktige yrkesgrupper. Lier kommune mener at det må være opp til hver kommune og vurdere dette behovet. Statlig detaljstyring sikrer ikke gode løsninger på alle kommunens kompetansebehov. Vi frykter også at det raskt vil komme ytterligere krav til lovfesting av andre kompetansegrupper

Lier kommune mener at det må gis økonomisk støtte til å gjennomføre nødvendige lederopplæringer for ledere innen helse- og omsorgstjenesten. Støtten må økes til å være minst på nivå med det som gis innen «Rektorskolen».

Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialist­helsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene.

Lier kommune støtter departementets forslag til at bestemmelsen om at den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas i helse- og omsorgstjenesteloven. Likelydende lovverk underbygger at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er likeverdige parter i samhandlingen.

Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring.

Lier kommune støtter departementets forslag om å tydeliggjøre kommunens plikt til å sørge for nødvendig opplæring av pasienter, brukere og pårørende ved å endre helse- og omsorgstjenestelovens formålsbestemmelse. Kommunene forutsetter at lovforslaget ikke medfører utvidet ansvar og forventninger om nye tiltak og kostnader.

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Lier kommune støtter departementets forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelse­tjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar.

Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging.

Lier kommune støtter departementets vurdering om at det er viktig at kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag, og at det gjøres ved en presisering av gjeldende rett.

Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.

Lier kommune er enig i forslaget til endring i spesialisthelsetjenesteloven, slik at det blir et krav til alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å oppnevne en kontaktlege for pasienter med omfattende og langvarig behov for sykehustjenester.

En overføring av ansvar fra helseforetakene til hver enkelt institusjon vil forhåpentligvis bidra til at det blir lettere å få ordningen til å fungere i hele landet og at oppfølgingen av hver enkelt pasient blir bedre og mer effektiv.