Forsiden

Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

Høringssvar på Oppgavemeldingen

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Saken ble behandlet i fylkestinget 15.09. og Vestfold fylkeskommune avgir følgende høringssvar :

1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til de endringene og revisjonene som er gjort i begrepsbruken i nåværende tannhelselov.

2. Vestfold fylkeskommune foreslår at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt organiseres og drives på regionalt nivå.

3. Vestfold fylkeskommune foreslår at tannhelsetjenesteloven forblir en særlov 

Saken er vedlagt  

Vedlegg