Forsiden

Høringssvar fra Modum kommune

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 01.10.2016

Svartype: Med merknad

Dette er Modum kommunes høringsuttalelse i forhold til lovendringsforslag, Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

 

Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene.

Modum kommune er positiv til et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten. Det kan bidra til en bedre sammenheng i tjenestene. De voksne som har rett til tannhelsehjelp er i stor grad pasienter/ brukere i kommunen. Kompetansen til ansatte i tannklinikkene kan også være nyttig ute i tjenestene til opplæring av ansatte eller for å bistå pasienter/ brukere der de er.

 

Alle forhold i samfunnet som fremmer god folkehelse fremmer også god tannhelse og omvendt. Ved å integrere allmenntannhelsetjenester i kommunen vil kommunen lettere kunne se utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og sykdomsforhold og bruke det som grunnlag for det forebyggende arbeidet.

 

Når kommunene skal overta ansvaret må finansieringen være tilstrekkelig, slik at dagens tilbud ikke forringes og at tannhelsetjenesten kan organiseres effektivt for kommunene, i forhold til de øvrige tjenestene. Det må tilføres ekstra midler for å dekke kravet om at personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler også skal få de samme rettighetene.

 

Kommunene må vurdere hvorvidt de personellressursene og den klinikkstrukturen som de får overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er tilstrekkelig for å ivareta ansvaret i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift.

 

Det bør legges særskilt til rette for at mindre kommuner løser oppgaven gjennom interkommunale samarbeid for å ivareta stordriftsfordelene som fylkeskommunen har i dag.

 

 

Modum kommune er skeptiske til å overføre spesialisttannhelsetjenesten til kommunene. Denne tjenesten bør fortsatt hjemles i spesialisthelsetjenesten og driftes av spesialisthelsetjenesten.

Det er avgjørende at oppgaveoverføringen av tannhelsetjenesten gjennomføres med god prosess i dialog mellom fylkeskommunen og kommunene.

 

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner.

 

Modum kommune støtter et forsøk med overføring av driftsansvar Et forsøk vil gi anledning til å se DPS-tjenestene i sammenheng med øvrig kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud.  Men det er utfordrende at forsøksordningen innebærer at spesialist­helsetjenesten fortsatt skal ha «sørge-for-ansvaret» for de tjenestene kommune skal ha driftsansvar for.

Modum kommune mener også det er utfordrende at forsøksmodellen legger opp til at kommunene ikke får overta finansieringsansvaret og at løsningen trolig blir at det økonomiske oppgjøret skal avtales lokalt.

Rammebetingelsene for forsøket vil kreve stor velvilje og evne til å finne løsninger fra begge parter.

 

En deltagelse i et forsøk må baseres på vurderinger av forventede gevinster for pasientene. Målsettingene med forsøket må blant annet være at gjennom bedre samhandling og helhetlig tilnærming får forsøket frem modeller som:

 

- styrker det forebyggende arbeidet

- reduserer ventetid på behandling

- øker tilgjengeligheten til tjenestene

- skaper er koordinerte, sammenhengende og forutsigbare behandlings- og oppfølgingsløp for mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet

 

Kommunene mener det i forsøket må utarbeides effektmål som kan bidra til å finne gode løsninger for fremtidig organisering av psykisk helsevern.

 

Forsøket må følges av forskning og det bør legges til rette for læringsnettverk for kommunene som deltar.

 

Modum kommune har allerede et godt samarbeid med Modum Bad som er lokalisert til kommunen. Modum Bad har også det polikliniske tilbudet for innbyggerne. En slik kommunalt forsøk, måtte i så fall vært i samarbeid med Modum Bad.

Rask Psykisk helsehjelp er også i samarbeid med Modum Bad. Dette har vært et svært bra tilbud til innbyggerne.

 

Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Modum kommune støtter departementets vurdering av at rett kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at visse kompetansekrav bør fremgå i lov.

 

Det er sammen­hengen mellom kunnskap og forsvarlighet som er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Gode helsetjenester, god sam­handling mellom tjenesteområder og rundt den enkelte pasient sikres ved faglig kompetente medarbeidere. 

 

Modum kommune mener at det må gis økonomisk støtte til å gjennomføre nødvendige lederopplæringer for ledere innen helse- og omsorgstjenesten. Støtten må økes til å være minst på nivå med det som gis innen «Rektorskolen».

 

Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialist­helsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene.

Modum kommune støtter departementets forslag til at bestemmelsen om at den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas i helse- og omsorgstjenesteloven. Likelydende lovverk underbygger at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er likeverdige parter i samhandlingen.

 

Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring.

 

Modum kommune er enige i forslaget om å endre helse- og omsorgslovens formålsparagraf til også å omfatte det å «sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende». Kommunene vil imidlertid påpeke at en er sterkt uenig i departementet sin påstand om at «dette er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og endringen vil derfor ikke innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene». Kommunene strever med å ansvarsplassere opplærings- og mestringsarbeidet. Det blir gjort mye godt arbeid både på legekontorene, helsestasjon og i omsorgstjenesten, men det er vanskelig å synliggjøre dette arbeidet og løfte fram opplæring og mestringsarbeid som en enhetlig oppgave. Når departementet nå kommer med en tydeliggjøring av dette ansvaret i lovs form vil dette kreve at kommunene også må få tydeliggjort og løftet fram dette arbeidet. Det kan ikke kommunene klare uten vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser. Innføringen av kommunenes ansvar for mestring og opplæring har kommet glidende inn litt etter hvert og delvis som en følge av samhandlingsreformen. Det er i økende grad fra sentrale helsemyndigheter blitt tydeliggjort som et innsatsområde kommunene SKAL prioritere, men uten at det følger midler med til dette.

 

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Modum kommune støtter departementets forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelse­tjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar.

 

Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging.

Modum kommune støtter departementets vurdering om at det er viktig at kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag og at det gjøres ved en presisering av gjeldende rett.

Modum kommune har siden 2000 hatt eget psykososialt team, med ansvar for psykososialt beredskap og oppfølging.

 

Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.

Modum kommune er enig i forslaget til endring i spesialisthelsetjenesteloven slik at det blir et krav til alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å oppnevne en kontaktlege for pasienter med omfattende og langvarig behov for sykehustjenester.

 

En overføring av ansvar fra helseforetakene til hver enkelt institusjon vil forhåpentligvis bidra til at det blir lettere å få ordningen til å fungere i hele landet og at oppfølgingen av hver enkelt pasient blir bedre og mer effektiv.

 

Modum kommune, 30.09.16