Forsiden

Høringssvar fra Stavanger kommune

Høring - oppfølging av forslag til Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen

Dato: 12.10.2016

Svartype: Med merknad

Stavanger kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 06.06.2016 vedrørende høring hva gjelder oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Vi viser videre til telefonsamtale 27.06.2016 med avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen, hvor kommunen ble innvilget forlenget høringsfrist.

 

Etter avtale med Salvesen sendes i første rekke vedtak i Kommunalstyret for levekår fra møte 04.10.2016. Vedtak i Stavanger formannskap fra møte 27.10.2016 ettersendes til Helse- og omsorgsdepartementet når det foreligger.

 

Høringsuttalelsen etter vedtak i Kommunalstyret for levekår er som følger:

 

Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Stavanger kommune er positiv til at det igangsettes en forsøksordning hvor større kommuner kan få ansvar for å drifte DPS, forutsatt at kommunene overtar økonomiske og personellmessige ressurser.

 

Stavanger kommune mener det vil være nyttig å undersøke om et kommunalt ansvar for DPS-tjenestene kan bidra til et bedre og mer helhetlig tilbud til brukerne. Forsøket vil sannsynligvis langt på vei oppheve grensesnittet mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og DPSene. Samtidig skal det ikke underslås at forsøket kan føre til et tydeligere grensesnitt mellom kommunalt drevet DPS og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Det vil derfor stille store krav til samarbeid mellom kommunalt drevet DPS og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten.

 

En utfordring ved kommunal overtakelse av DPSene kan være hensynet til rekruttering. Enkelte DPSer sliter med rekruttering i dag, men innenfor spesialisthelsetjenesten er det en viss mulighet for omdisponering av personellmessige ressurser. Kommunene vil ikke ha samme mulighet for dette hva gjelder kompetanse kommunene tradisjonelt ikke har, f.eks. psykiater. Forsøket vil gi verdifull informasjon om realismen i kommunal overtakelse av DPS.

 

Stavanger kommune forutsetter at kommunene som overtar driftsansvar for DPS i forsøksperioden vil ha en frihet til å videreutvikle tilbudet i forsøksperioden, i den grad det realistisk lar seg gjøre innenfor foreliggende økonomiske og bygningsmessige rammer. Stavanger kommune mener det er viktig at kommunene har det faglige ansvaret for tilbudet i forsøksperioden.

 

Det er viktig at forsøket fullfinansieres. I den sammenheng vil Stavanger kommune særlig påpeke at forutsetningen om avtaleinngåelser mellom kommunene som skal inngå i DPSet vil medføre økt administrasjon. Likeledes vil overtakelse av driftsansvar for DPS stille store krav til fagkompetanse og fagledelse også på overordnet administrativt nivå i kommunen. Dette vil medføre økte kostnader for kommunene.

 

Stavanger kommune støtter forslaget om kommunal overtakelse av ansatte ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

 

Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen

Stavanger kommune er enig i at ansvaret for tannhelsetjenester overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Stavanger kommune mener en organisatorisk og faglig integrering av tannhelsetjenester med de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene vil bidra til å sikre det samlede tjenestebehovet, særlig for brukere med store hjelpebehov.

 

Stavanger kommune vil imidlertid understreke viktigheten av at oppgaven ved overføring er fullfinansiert.

 

Stavanger kommune vil bl.a. peke på at overtakelse av spesialisttannhelsetjenester og utstrakt interkommunalt samarbeid vil stille store krav til fagkompetanse og fagledelse, ikke minst på overordnet administrativt nivå i kommunen, noe som vil medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

 

Stavanger kommune støtter høringsnotatets forslag om utvidelse av lovfestede prioriterte grupper til også å omfatte rusavhengige og innsatte i fengsel.

 

Stavanger kommune støtter høringens forslag til lovstruktur, dvs. at kommunens forpliktelser reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven, og pasientenes rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven. Stavanger kommune er enig i at dette vil representere en forenkling, harmonisering og modernisering av regelverket for offentlige tannhelsetjenester.

 

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep

Stavanger kommune støtter høringsforslaget om å tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Omfanget av vold og seksuelle overgrep er så stort og konsekvensene så omfattende at Stavanger kommune støtter en tydeliggjøring av ledelsens ansvar, ikke minst for å sørge for gode systemer for organisering, kompetanse og rutiner i helse- og omsorgstjenesten som kan bidra til at vold og seksuelle overgrep blir forebygget, avdekket og avverget.

 

Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Stavanger kommune støtter høringens forslag om å lovfeste kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

I høringsnotatets pkt. 3.2.4.6 sies det: «Etter en samlet vurdering finner departementet likevel ikke at det er nødvendig å lovfeste at kommunen skal ha tilknyttet tannpleier i tillegg til tannlege.» I pkt. 3.2.5 har departementet likevel inntatt forslag om at lovkrav om tannpleier skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Stavanger kommune antar dette er en inkurie.

 

Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten

Stavanger kommune støtter forslaget om en lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Stavanger kommune mener en slik lovfesting er et naturlig utslag av den kommunale breddekompetansen som blir stadig viktigere i møte med brukere med store og sammensatte behov. Videre vil en lovfesting innebære en anerkjennelse av at kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester er likeverdige, noe som ikke minst ble understreket i forbindelse med samhandlingsreformen. Stavanger kommune nevner i denne sammenheng at en forpliktelse til gjensidig veiledning ble tatt inn i samarbeidsavtalene kommunene i Sør-Rogaland og Helse Stavanger HF inngikk i forbindelse med samhandlingsreformen.

 

Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Under henvisning til forslag til ny forskrift om styringssystem, som inneholder flere direkte og indirekte krav til ledelse, er Stavanger kommune enig i at det ikke er behov for å lovfeste ytterligere krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Stavanger kommune støtter for øvrig regjeringens tiltak for å styrke ledelsen på alle nivåer, bl.a. at det legges til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Stavanger kommune ser viktigheten av at pasienter, brukere og pårørende får nødvendig opplæring for å sikre god mestring av sykdom og funksjonsnedsettelser.

 

Departementet gir i høringen uttrykk for at en tydeliggjøring i loven av kommunens ansvar ikke vil innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene. Stavanger kommune stiller spørsmål ved dette premisset. Opplæring er et viktig element i brukermedvirkning. Brukere og pårørende, herunder deres interessegrupper, er etter hvert svært bevisste på sine rettigheter, og vil etter all sannsynlighet også kreve en større grad av medvirkning i forbindelse med tildeling og utforming av tjenester. Dette vil kunne føre til økte kostnader både som følge av økt tidsbruk hos pasient, brukere og pårørende, men også i form av koordinering av veiledning og støttefunksjoner. Stavanger kommune mener departementet må ta høyde for at en tydeliggjøring i lovverket kan føre til økte kostnader.

 

Tydeliggjøring av kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging

Stavanger kommune støtter i utgangspunktet høringsforslaget om en tydeliggjøring av kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging.

 

Stavanger kommune vil imidlertid påpeke at det er uklart hva som ligger i begrepet «oppfølging». Stavanger kommune etterlyser en presisering av rekkevidden av kommunens ansvar når det gjelder oppfølging både hva gjelder omfang og varighet. Dette

 

 

 

 

må utredes i større grad, og det må tas høyde for at det kan medføre økte kostnader for kommunen, som kommunen må få kompensert.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Per Haarr

Eli Karin Fosse

direktør

levekårsjef

                                                                           

 

 

                                                                            Ragnhild Øvrebø

                                                                             saksbehandler

      

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur