Forsiden

Høringssvar fra Bjerkreim kommune

Høringsvar - Oppfølging av Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen mv

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

Oppsummering:

Bjerkreim kommune støtter langt på veg de forslag til endringer som omtales i høringsnotatet «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.». Kommunenes rolle innenfor helse- og omsorgstjenestene er i endring. Bjerkreim kommunes oppfatning er at en forskyvning av funksjons- og ansvarsområder fra spesialisthelsetjenesten ut mot primærhelsetjenesten oftest vil være hensiktsmessig for tjenestemottakerne. Helsepersonell i primærhelsetjenesten har bedre forutsetninger for å gjøre helhetlige vurderinger og individuelle tilpasninger enn en har mulighet for i spesialisthelsetjenesten.

Tilstrekkelig kompetent personell i primærhelsetjenesten vil imidlertid være en forutsetning for å kunne løse nye oppgaver på en faglig forsvarlig måte. Kommunenes økonomiske rammer må derfor tilpasses innholdet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Merknad til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

Merknad til § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenesten er omfattende og sammensatt. Det merkes en stadig økende kompleksitet i helse og omsorgstjenestene. Tilstrekkelig kompetanse i kombinasjon med lederkompetanse vil være viktig for å lykkes i å implementere overordnede føringer på lokalt nivå.

Bjerkreim kommune stiller seg positive til forslagene om å lovfeste kompetansekravene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En forutsetning for å lykkes vil imidlertid være full økonomisk kompensasjon for etablering av nye faggrupper.

Merknad til § 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner

Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunen adgang til å pålegge personell som omfattes av loven krav om å bistå ved ulykker eller andre situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter.

Dessverre kan det ser ut som om kompetanse i førstehjelp ikke er et prioritert område i primærhelsetjenesten. Studien av Bakke, Steinvik, Eidissen, Gilbert & Wisborg (2015), hevder at helsepersonell ikke har bedre kompetanse innen førstehjelp enn andre forbipasserende. Det bør derfor være krav til grunnleggende ferdigheter og retrening i primærhelsetjenesten.

Bjerkreim kommune har etablert en kommunal akuttfunksjon hvor fast ansatte sykepleiere er sertifisert til å bistå nødetater i øyeblikkelig-hjelp situasjoner. Utkall skjer fra AMK via nødnett. Det kommunale akutt-teamet har ca. 30-35 oppdrag per år. I 85% av alle utkall, har akutt-teamet vært på skade/ulykkesstedet og iverksatt tiltak før andre nødetater ankommer. Når nødetater ankommer skade/ulykkesstedet overtar de ansvaret for pasienten. Det lokale akutt-teamet har medført en betydelig kompetanseheving for ansatte i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Kompetansehevingen har hatt en rekke sideeffekter som; tidlig identifisering av akutt-tilstander hos pasienter i pleie- og omsorgstjenesten, bedre og mer systematisk dokumentasjon, en trygghetsfaktor for innbyggerne, og mestringsfølelse hos helsepersonellet.

Akuttfunksjoner som dette ser ut til å være et viktig bidrag for å heve kompetansen innenfor fagområdet. Funksjonen bidrar i tillegg til effektive overganger på tvers av nivåer ved tidskritiske hendelser.

Merknad til § 5-11 Veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten

En lovfesting av kommunens veiledningsplikt til spesialisthelsetjenesten vil være et viktig bidrag for å øke fokus på bruker og brukers ressurser ved flytting på tvers av nivåer. Helsepersonell i kommunen har ofte god kjennskap til pasienter som legges inn i spesialisthelsetjenesten. Veiledning og kompetansedeling fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten vil kunne være ressursbesparende, bidra til sømløse overganger og medvirke til at pasientens individuelle behov ivaretas.

 

Spesialisthelsetjenesten har fra før et veiledningsansvar. Når kommunene nå pålegges det samme ansvaret, blir det viktig å tydeliggjøre hvor samarbeidet skal finne sted. Begge parter bør ansvarliggjøres slik at ansvaret ikke bare hviler på den ene parten. Nettverksmøter, hvor personell fra kommunen deltar på tverrfaglige møter inn i spesialisthelsetjenesten, er eksempel på hvordan kunnskapsoverføring kan fungere i praksis. Ambulante team fra spesialisthelsetjenesten ut i kommunene er eksempel på kunnskapsoverføring motsatt vei. 

Merknad til § 11-1 Forskrift om dekning av reiseutgifter for pasienter som får tilbud om tannhelsetjenester etter § 3-2 b.

Forskriftene som utarbeides bør være tydelige og enkle slik at disse kan etterleves og overvåkes både av fagpersonellet selv, og av kommunen forøvrig.

 

 

Merknad til endringer i Folkehelseloven

Merknad til § 21 Relevant kunnskap fra kommunene og fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen:

Bjerkreim kommune er enig i at det må arbeides kontinuerlig med å kartlegge og identifisere positive og negative faktorer som kan påvirke folkehelsen i kommunen. Det bør imidlertid være tydelig på hvilken måte, på hvilket nivå og i hvilket omfang rapporteringen skal skje.